46. Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Transakcje jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami wycenionymi metodą praw własności

Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do piętnastu lat.

31 grudnia 2015 roku

Podmiot Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone zobowiązania pozabilansowe
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 5 964 - 31 072 2 011
Wspólne przedsięwzięcia pośrednio
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. 27 414 27 414 8 623 -
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio
Bank Pocztowy SA 14 057 - 949 1 086
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. - - 2 788 -
Jednostki stowarzyszone pośrednio
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. - - 5 -
Razem 47 435 27 414 43 437 3 097

Podmiot Przychody ogółem w tym z tytułu odseteki prowizji Koszty ogółem w tym z tytułu odseteki prowizji
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 189 514 189 326 107 619 105 484
Wspólne przedsięwzięcia pośrednio
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. 794 794 83 83
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio
Bank Pocztowy SA 183 183 172 -
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. 3 3 35 35
Ferrum SA 3 3 - -
Jednostki stowarzyszone pośrednio
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. 3 3 - -
Razem 190 500 190 312 107 909 105 602

31 grudnia 2014 roku

Podmiot Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone zobowiązania pozabilansowe
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 23 390 - 57 008 5 000
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. 28 852 28 852 12 022 -
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio
Bank Pocztowy SA - - 299 941
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. - - 966 -
Jednostki stowarzyszone pośrednio
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. - - 2 -
Razem 52 242 28 852 70 297 5 941

Podmiot Przychody ogółem w tymz tytułu odseteki prowizji Koszty ogółem w tym z tytułu odseteki prowizji
Wspólne przedsięwzięcia bezpośrednio
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 68 725 67 548 111 183 110 971
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o. 872 872 213 213
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio
Bank Pocztowy SA 575 51 746 -
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. 2 2 163 163
Jednostki stowarzyszone pośrednio
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. 3 3 - -
Razem 70 177 68 476 112 305 111 347