59. Zarządzanie ryzykiem płynności

Ryzyko płynności to ryzyko braku możliwości terminowego wywiązania się ze zobowiązań w wyniku braku płynnych środków. Sytuacja braku płynności może wynikać z niewłaściwej struktury bilansu, niedopasowania przepływów pieniężnych, nieotrzymania płatności od kontrahentów, nagłego wycofania środków przez klientów lub innych wydarzeń na rynku.

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie niezbędnej wysokości środków finansowych koniecznych do wywiązywania się z bieżących i przyszłych (również potencjalnych) zobowiązań z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb mogących się pojawić w wyniku zmian otoczenia rynkowego poprzez odpowiednie kształtowanie struktury bilansu oraz zobowiązań pozabilansowych.

W ramach zarządzania ryzykiem płynności Bank zarządza również ryzykiem finansowania, które uwzględnia ryzyko utraty posiadanych środków finansowania oraz braku możliwości odnowienia wymagalnych źródeł finansowania lub utraty dostępu do nowych źródeł finansowania.

Podstawą polityki Grupy Kapitałowej w zakresie płynności jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu nadwyżki płynności poprzez wzrost portfela płynnych papierów wartościowych oraz stabilnych źródeł finansowania (w szczególności stabilnej bazy depozytowej). W ramach zarządzania ryzykiem płynności wykorzystuje się również instrumenty rynku pieniężnego, w tym operacje otwartego rynku NBP.

59.1 Pomiar ryzyka płynności

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są następujące miary ryzyka płynności:

 1. kontraktowa i urealniona luka płynności,
 2. rezerwa płynności,
 3. nadwyżka płynności,
 4. wskaźnik relacji stabilnych środków finansowania do aktywów niepłynnych, wskaźnik pokrycia płynności (LCR),
 5. krajowe nadzorcze miary płynności (M1-M4),
 6. miary stabilności portfela depozytów i kredytów,
 7. testy warunków skrajnych (stress-testy płynności).

59.2 Prognozowanie i monitorowanie ryzyka płynności

Poniżej prezentowane luki płynności stanowią sumę urealnionej luki płynności Banku (urealnienia w zakresie między innymi pozycji bilansowych Banku dotyczą osadu depozytów podmiotów niefinansowych i ich wymagalności, osadu kredytów w rachunku bieżącym podmiotów niefinansowych i ich zapadalności oraz płynnych papierów wartościowych i ich terminu zapadalności) oraz kontraktowej luki płynności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej.

a’vista 0 - 1
miesiąc
1 - 3
miesięcy
3 - 6
miesięcy
6 - 12
miesięcy
12 - 24
miesięcy
24 - 60
miesięcy
pow. 60
miesięcy
31.12.2015
Grupa Kapitałowa
- urealniona luka
okresowa
13 974 617 19 405 644 (346 858) 3 590 950 7 972 011 8 034 672 12 600 252 (65 231 288)
Grupa Kapitałowa
- urealniona
skumulowana
luka okresowa
13 974 617 33 380 261 33 033 403 36 624 353 44 596 364 52 631 036 65 231 288 -
31.12.2014
Grupa Kapitałowa
- urealniona luka
okresowa
12 733 729 13 357 476 536 836 1 309 410 1 088 394 11 977 076 13 281 695 (54 284 616)
Grupa Kapitałowa
- urealniona
skumulowana
luka okresowa
12 733 729 26 091 205 26 628 041 27 937 451 29 025 845 41 002 921 54 284 616 -

We wszystkich przedziałach urealniona skumulowana luka płynności Grupy Kapitałowej, która wyznaczona została jako suma urealnionej luki płynności Banku i kontraktowych luk płynności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej wykazywała wartości dodatnie na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku. Oznacza to nadwyżkę zapadających aktywów nad wymagalnymi zobowiązaniami.

Poniższa tabela przedstawia rezerwę płynności Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Nazwa miar wrażliwości 31.12.2015 31.12.2014
Rezerwa płynności do 1 miesiąca* (mln PLN) 30 186 21 075

*Rezerwa płynności jest to różnica między najbardziej płynnymi aktywami a oczekiwanymi i potencjalnymi zobowiązaniami, które stają się wymagalne w danym horyzoncie czasowym.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku minimalny poziom nadwyżki płynności w horyzoncie do 30 dni wynosił 14 411 milionów PLN. Miara nadwyżki płynności określa zdolność do pokrycia przez Bank potrzeb płynnościowych w zadanym okresie przetrwania w sytuacji realizacji zdefiniowanych scenariuszy warunków skrajnych.

Poniższa tabela przedstawia nadzorcze miary płynności Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Miara 31.12.2015 31.12.2014
M1 18 907 15 859
M2 1,65 1,65
M3 9,87 7,01
M4 1,15 1,16
LCR  131,5% 125%

W okresie od 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku wartości wskaźników miar nadzorczych utrzymywały się powyżej limitów nadzorczych. Wskazany w tabeli wskaźnik LCR przedstawia wartości dla Grupy Kapitałowej.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku poziom osadu depozytów stanowił ok. 93,6% wszystkich depozytów zdeponowanych w Banku (z wyłączeniem rynku międzybankowego), co oznacza spadek o ok. 1,1 p. p. w porównaniu do końca 2014 roku.

Poniższa tabela przedstawia strukturę źródeł finansowania Banku na 31 grudnia 2015 roku oraz na 31 grudnia 2014 roku.

  31.12.2015 31.12.2014
Depozyty ogółem (z wył. rynku międzybankowego) 75,96% 75,04%
Depozyty rynku międzybankowego 0,67% 0,20%
Kapitały własne 11,99% 10,57%
Finansowanie z rynku 11,38% 14,19%
Razem 100,00% 100,00%

59.3 Przepływy kontraktowe zobowiązań Grupy Kapitałowej z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku odpowiednio według terminów wymagalności

Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku. Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy), zgodnie z umową za cały okres do momentu wymagalności zobowiązania. W przypadku gdy strona, wobec której Grupa Kapitałowa ma zobowiązanie może dokonać wyboru terminu zapłaty, przyjęto założenie, że pod uwagę brany jest najwcześniejszy termin, wedle którego Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do zapłaty zobowiązania. Dla przypadków, gdy Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do płatności zobowiązań w ratach, każda rata przypisywana jest do najwcześniejszego okresu, w którym Grupa Kapitałowa może zostać zobowiązana do zapłaty. W przypadku zobowiązań, gdzie rata płatności nie jest stała, przyjęto warunki obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

Przepływy kontraktowe zobowiązań Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku według terminów wymagalności.

  Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcydo 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa Wartość bilansowa
Zobowiązania:
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 219 - - - - 4 219 4 219
Zobowiązania wobec banków 1 907 773 84 37 391 240 666 16 385 062 18 570 976 18 288 797
Zobowiązania wobec klientów 126 532 268 21 867 506 34 840 333 10 564 580 6 191 736 199 996 423 195 758 461
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 50 604 152 260 2 771 573 3 058 729 4 492 463 10 525 629 9 432 973
Zobowiązania podporządkowane - 32 982 44 239 319 264 2 650 337 3 046 822 2 499 163
Pozostałe zobowiązania 2 697 791 7 504 302 176 147 397 201 302 3 356 170 3 356 170
Zobowiązania pozabilansowe - udzielone finansowe 28 675 009 814 785 3 898 211 3 102 454 6 269 702 42 760 161 -
Zobowiązania pozabilansowe - udzielone gwarancyjne 1 415 342 1 604 025 2 456 421 9 783 593 1 294 716 16 554 097 -

Przepływy kontraktowe zobowiązań Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku według terminów wymagalności.

  Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy włącznie Powyżej3 miesięcydo 1 rokuwłącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa Wartość bilansowa
Zobowiązania:
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 427 - - - - 4 427 4 427
Zobowiązania wobec banków 2 044 255 178 596 1 847 485 1 208 177 15 113 128 20 391 641 19 394 482
Zobowiązania wobec klientów 109 773 316 12 560 306 35 033 627 16 953 648 2 099 152 176 420 049 174 386 766
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 50 613 832 749 5 523 147 3 993 876 4 233 507 14 633 892 13 300 610
Zobowiązania podporządkowane - 39 123 48 666 327 788 2 648 527 3 064 104 2 413 985
Pozostałe zobowiązania 2 228 619 86 910 475 902 98 546 64 626 59 2 954 603
Zobowiązania pozabilansowe - udzielone finansowe 23 514 918 968 602 4 820 338 3 946 353 5 129 776 38 379 987 -
Zobowiązania pozabilansowe - udzielone gwarancyjne 225 396 1 336 294 2 557 886 9 124 116 2 074 309 15 318 001 -

59.4 Przepływy kontraktowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku odpowiednio według terminów wymagalności

Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach netto.

Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Grupę na bazie netto należą:

 • transakcje swap na stopę procentową (IRS),
 • transakcje Forward Rate Agreement (FRA),
 • transakcje Non Deliverable Forward (NDF),
 • opcje.

Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień sprawozdawczy była ujemna (zobowiązanie), odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku i z dnia 31 grudnia 2014 roku. W przypadku transakcji IRS zaprezentowano niezdyskontowane przyszłe przepływy netto z tytułu odsetek, dla pozostałych zaś instrumentów pochodnych rozliczanych na bazie netto jako wartość przepływu przyjęta została wartość wyceny odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dodatkowo, w tabeli wyodrębniono przepływy z tytułu transakcji IRS stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych z tytyłu kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

31 grudnia 2015 roku Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcydo 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe - zobowiązania:            
-transakcje swap na stopę procentową (IRS), w tym z tytułu: (208 295) (263 283) (602 581) (1 625 707) (363 137) (3 063 003)
-zabezpieczających instrumentów pochodnych - - - - - -
-pozostałe instrumenty pochodne: opcje, FRA, NDF (153 840) (122 865) (507 263) (886 046) (378) (1 670 392)

31 grudnia 2014 roku Do 1 miesiącawłącznie Powyżej1 miesiącado 3 miesięcywłącznie Powyżej3 miesięcydo 1 rokuwłącznie Powyżej1 roku do 5 latwłącznie Powyżej 5 lat Wartośćkontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe - zobowiązania:            
- transakcje swap na stopę procentową (IRS), w tym z tytułu: (4 881) 5 559 732 845 (2 446 745) (547 072) (2 260 294)
- zabezpieczających instrumentów pochodnych - - - - - -
- pozostałe instrumenty pochodne: opcje, FRA, NDF (179 655) (464 273) (425 585) (291 679) - (1 361 192)

Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach brutto.

Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Grupę Kapitałową na bazie brutto należą:

 • transakcje swap walutowy,
 • transakcje forward walutowy,
 • transakcje Cross Currency IRS (CIRS).

Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie pochodnych instrumentów finansowych (wpływy i wypływy), dla których wycena na dzień sprawozdawczy była ujemna (zobowiązanie) odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 i na dzień 31 grudnia 2014 roku. Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku. Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy).

W tabeli wyodrębniono przepływy z tytułu transakcji CIRS stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych z tytyłu kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, lokat negocjowanych w PLN oraz zobowiązania o stałym oprocentowaniu w USD.

31 grudnia 2015 roku Do 1 miesiącawłącznie Powyżej1 miesiącado 3 miesięcywłącznie Powyżej3 miesięcydo 1 rokuwłącznie Powyżej1 roku do 5 latwłącznie Powyżej 5 lat Wartośćkontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe:            
-wypływy, w tym z tytułu: (6 078 096) (1 991 900) (2 657 157) (3 522 829) (507 563) (14 757 545)
-zabezpieczających instrumentów pochodnych (150 112) (1 223) (103 682) (1 457 241) (300 000) (2 012 258)
-wpływy, w tym z tytułu: 6 027 821 1 676 483 2 983 153 9 679 829 1 336 019 21 703 305
-zabezpieczających instrumentów pochodnych 488 385 18 211 426 621 5 554 128 1 074 968 7 562 313

31 grudnia 2014 roku Do 1 miesiącawłącznie Powyżej1 miesiącado 3 miesięcywłącznie Powyżej3 miesięcydo 1 rokuwłącznie Powyżej1 roku do 5 latwłącznie Powyżej 5 lat Wartośćkontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe:            
-wypływy, w tym z tytułu: (5 566 617) (4 810 958) (6 306 363) (3 288 097) (793 347) (20 765 382)
-zabezpieczających instrumentów pochodnych (350 815) (274 035) (3 427 633) (1 260 840) (777 279) (6 090 602)
-wpływy, w tym z tytułu: 5 811 258 1 627 944 7 801 094 7 415 672 2 796 292 25 452 260
-zabezpieczających instrumentów pochodnych 552 181 18 010 4 792 330 4 623 608 2 738 845 12 724 974

59.5 Aktywa i zobowiązania obrotowe i trwałe

Grupa Kapitałowa klasyfikuje aktywa jako obrotowe (krótkoterminowe), kiedy:

 • oczekuje, że zrealizuje składnik aktywów lub zamierza go sprzedać lub zużyć w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki,
 • jest w posiadaniu składnika aktywów przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
 • oczekuje, że składnik aktywów zostanie zrealizowany w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, lub
 • składnik aktywów stanowią środki pieniężne lub ich ekwiwalenty (zgodnie z definicją w MSR 7) chyba że występują ograniczenia dotyczące jego wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowiązania w przeciągu przynajmniej dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wszystkie inne aktywa jednostka klasyfikuje jako aktywa trwałe (długoterminowe).

Grupa Kapitałowa klasyfikuje zobowiązanie jako krótkoterminowe, kiedy:

 • oczekuje, że zostanie ono uregulowane w toku jej normalnego cyklu operacyjnego,
 • jest w posiadaniu zobowiązania przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
 • jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, lub
 • jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania, co najmniej o okres dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wszystkie pozostałe zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych.

31 grudnia 2015 roku

  Krótkoterminowe Długoterminowe Odpisy z tytułu utraty wartości Razem wartość bilansowa
 
Kasa, środki w Banku Centralnym 13 743 864 - - 13 743 864
Należności od banków 4 553 377 - (405) 4 552 972
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 783 199 - - 783 199
Pochodne instrumenty finansowe 1 400 127 2 947 142 - 4 347 269
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 12 268 151 2 885 949 - 15 154 100
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 49 020 379 149 680 538 (8 287 209) 190 413 708
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 1 154 566 27 287 439 (132 490) 28 309 515
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 185 331 24 999 - 210 330
Zapasy 172 632 265 568 (37 252) 400 948
Pozostałe aktywa 3 866 869 5 760 556 (603 411) 9 024 014
Suma aktywów 87 148 495 188 852 191 (9 060 767) 266 939 919
         
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 219 - - 4 219
Zobowiązania wobec banków 4 062 803 14 225 994 - 18 288 797
Pochodne instrumenty finansowe 1 185 033 3 439 734 - 4 624 767
Zobowiązania wobec klientów 182 754 339 13 004 122 - 195 758 461
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 120 433 2 280 060 - 2 400 493
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 3 107 121 6 325 852 - 9 432 973
Zobowiązania podporządkowane - 2 499 163 - 2 499 163
Pozostałe zobowiązania 3 254 968 411 165 - 3 666 133
Suma zobowiązań 194 488 916 42 186 090 - 236 675 006
Kapitał własny - 30 264 913 - 30 264 913
Suma zobowiązań i kapitału własnego  194 488 916 72 451 003 - 266 939 919

31 grudnia 2014 roku

  Krótkoterminowe Długoterminowe Odpisy z tytułu utraty wartości Razem wartość bilansowa
 
Kasa, środki w Banku Centralnym 11 738 371 - - 11 738 371
Należności od banków 2 280 467 206 330 (111) 2 486 686
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 924 426 - - 1 924 426
Pochodne instrumenty finansowe 1 139 752 4 355 070 - 5 494 822
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 13 540 447 2 182 701 - 15 723 148
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 40 440 580 147 079 281 (8 022 477) 179 497 384
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 2 124 032 20 284 562 (129 369) 22 279 225
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 141 157 92 201 - 233 358
Zapasy 167 880 - (29 164) 138 716
Pozostałe aktywa 3 568 896 6 122 405 (506 848) 9 184 453
Suma aktywów 77 066 008 180 322 550 (8 687 969) 248 700 589
         
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 427 - - 4 427
Zobowiązania wobec banków 4 831 387 14 563 095 - 19 394 482
Pochodne instrumenty finansowe 1 307 642 4 237 499 - 5 545 141
Zobowiązania wobec klientów 161 167 443 13 219 323 - 174 386 766
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 175 936 2 503 786 - 2 679 722
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 6 506 131 6 794 479 - 13 300 610
Zobowiązania podporządkowane - 2 413 985 - 2 413 985
Pozostałe zobowiązania 3 162 267 197 638 - 3 359 905
Suma zobowiązań 177 155 233 43 929 805 - 221 085 038
Kapitał własny - 27 615 551 - 27 615 551
Suma zobowiązań i kapitału własnego  177 155 233 71 545 356 - 248 700 589

59.6 Raportowanie ryzyka płynności

W Banku opracowywane są raporty dotyczące ryzyka płynności w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym, przy czym raporty kwartalne dotyczą także Grupy Kapitałowej. Raporty zawierają informacje o ekspozycji na ryzyko płynności oraz informacje na temat wykorzystania limitów na to ryzyko.

59.7 Działania zarządcze dotyczące ryzyka płynności

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem płynności w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA są:

 • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem płynności, w tym w szczególności plany awaryjne,
 • limity i wartości progowe ograniczające ryzyko płynności,
 • transakcje depozytowe, lokacyjne, pochodne, w tym walutowe transakcje strukturalne, oraz transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
 • transakcje zapewniające długoterminowe finansowanie działalności kredytowej.

Dla zapewnienia właściwego poziomu płynności w Banku oraz w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA przyjęte zostały limity i wartości progowe na ryzyko płynności krótko-, średnio- i długoterminowej.

Metody zarządzania ryzykiem płynności w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej określają przepisy wewnętrzne, wprowadzane przez spółki, dla których miary ryzyka płynności osiągają znaczącą wartość.

Przepisy te opracowywane są po zasięgnięciu opinii Banku i z uwzględnieniem rekomendacji kierowanych do spółek przez Bank.