68. Zarządzanie ryzykiem modeli

Ryzyko modeli jest to ryzyko poniesienia negatywnych skutków finansowych lub reputacyjnych w wyniku podejmowania błędnych decyzji biznesowych na podstawie funkcjonujących modeli. W ramach Grupy Kapitałowej ryzyko modeli zarządzane jest zarówno na poziomie danego podmiotu Grupy Kapitałowej (właściciela modelu), jak i na poziomie Banku jako podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej.

Celem zarządzania ryzykiem modeli jest ograniczanie ryzyka poniesienia strat w wyniku podejmowania błędnych decyzji biznesowych na podstawie modeli funkcjonujących w Grupie Kapitałowej poprzez odpowiednio zdefiniowany i realizowany proces zarządzania modelami. W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są rozwiązania funkcjonujące w Banku z możliwością ich indywidualnego dostosowania do specyfiki poszczególnych Spółek.

Wszystkie modele istotne w Banku oraz modele Spółek istotne dla Grupy Kapitałowej objęte są procesem regularnej, niezależnej walidacji przeprowadzanej przez jednostkę walidacyjną PKO Banku Polskiego SA.

W II półroczu 2015 roku Bank oraz PKO Bank Hipoteczny SA prowadziły prace związane z dostosowaniem do wymagań Rekomendacji W dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2015 roku.

68.1 Identyfikacja i ocena ryzyka modeli

Identyfikacja ryzyka modeli polega w szczególności na:

 • gromadzeniu informacji o istniejących, budowanych, a także planowanych do budowy modelach,
 • cyklicznym określaniu istotności modeli,
 • określaniu potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić w trakcie cyklu życia modelu.

Ocena ryzyka modeli ma na celu określenie skali zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka modeli i obejmuje oszacowanie poziomu ryzyka poszczególnych modeli oraz zagregowanego poziomu ryzyka modeli. Oceny agregowane mogą być w szczególności na poziomie Banku lub Spółki, poszczególnych rodzajów ryzyka lub klas modeli, poszczególnych procesów cyklu życia modeli. Ocena ryzyka modeli dokonywana jest nie rzadziej niż raz do roku oraz w momencie pojawienia się nowych modeli, zmiany skali lub profilu działalności Banku lub Spółki. Oceny poziomu ryzyka dla poszczególnych modeli dokonuje się nie rzadziej niż raz w roku.

68.2 Monitorowanie i raportowanie ryzyka modeli

Celem monitorowania ryzyka modeli jest kontrola ryzyka modeli oraz diagnozowanie obszarów wymagających działań zarządczych. Monitorowanie ryzyka modeli, obejmuje w szczególności: aktualizację poziomu ryzyka modeli, weryfikację statusu wykonania oraz ocenę skuteczności realizacji działań w ramach ograniczania ryzyka modeli. Wyniki monitorowania ryzyka modeli na poziomie Banku i Grupie Kapitałowej są cyklicznie prezentowane w raportach skierowanych do KR, Zarządu, Rady Nadzorczej. Raporty zawierają kompleksową ocenę ryzyka modeli, a w szczególności:

 • informacje o poziomie ryzyka modeli (w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym),
 • mapę ryzyka modeli,
 • informacje na temat procesu walidacji oraz statusu realizacji zaleceń powalidacyjnych,
 • ocenę skuteczności zaleceń podejmowanych w celu obniżenia poziomu ryzyka modeli,
 • ewentualne propozycje nowych działań zarządczych ograniczających ryzyko modeli.

68.3 Działania zarządcze obejmujące ryzyko modeli

Celem podejmowania działań zarządczych jest kształtowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli oraz poziomu tego ryzyka w Banku i w Grupie Kapitałowej.

Działania zarządcze polegają w szczególności na:

 • wydawaniu przepisów wewnętrznych,
 • ustalaniu akceptowalnych poziomów ryzyka,
 • wydawaniu zaleceń,
 • podejmowaniu decyzji o zastosowaniu narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem modeli.