66. Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Ryzyko biznesowe jest rozumiane jako ryzyko poniesienia strat wynikających z niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, podjęcia niekorzystnych decyzji, nieprawidłowego wprowadzenia podjętych decyzji lub braku podjęcia odpowiednich działań, które miałyby być odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu biznesowym zmiany; obejmuje ono w szczególności ryzyko strategiczne.

Celem zarządzania ryzykiem biznesowym jest utrzymywanie na akceptowalnym poziomie potencjalnych negatywnych konsekwencji finansowych wynikających z niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, z podjęcia niekorzystnych decyzji, nieprawidłowego wprowadzenia podjętych decyzji lub braku podjęcia odpowiednich działań, które miałyby być odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym.

66.1 Identyfikacja i pomiar ryzyka biznesowego

Identyfikacja ryzyka biznesowego polega na rozpoznaniu i określeniu czynników zarówno aktualnych, jak i potencjalnych, które wynikają z bieżącej i planowanej działalności Grupy Kapitałowej i które mogą znacznie wpływać na sytuację finansową Grupy Kapitałowej, powstanie lub zmianę wysokości przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej. Identyfikacja dokonywana jest:

 1. poprzez analizę wyników ankiety rocznej, kierowanej do wyższej kadry kierowniczej Banku oraz wybranych Spółek Grupy Kapitałowej,
 2. poprzez analizę wybranych pozycji z rachunku wyników dotyczących przychodów oraz kosztów Banku. Do analizy wybierane są tylko przychody i koszty wynikające z działalności biznesowej Banku, z wyłączeniem pozycji uwzględnianych w pomiarze innych rodzajów ryzyka.

Identyfikacja ryzyka biznesowego odbywa się poprzez identyfikację i analizę czynników, które miały wpływ na znaczne odchylenia realizacji przychodów oraz kosztów od ich prognozowanych wartości. Pomiar ryzyka biznesowego ma na celu określenie skali zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka biznesowego przy wykorzystaniu ustalonych miar ryzyka. Pomiar ryzyka biznesowego obejmuje:

 • wyliczenie kapitału wewnętrznego,
 • przeprowadzenie testów warunków skrajnych (stress testów).

Kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka biznesowego Banku wyznacza się na podstawie analizy historycznej zmienności odchyleń zrealizowanych przychodów biznesowych netto od ich wartości prognozowanych, zgodnie z koncepcją „Zysku narażonego na ryzyko” (Earnings at Risk).

Kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka biznesowego Spółek Grupy Kapitałowej Banku ustala się jako iloczyn:

 • współczynnika naliczenia kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka biznesowego oraz
 • łącznego kapitału wewnętrznego, bez kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka biznesowego, poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej.

Współczynnik naliczenia kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka biznesowego dla Spółek Grupy Kapitałowej Banku wyznacza się jako relację kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka biznesowego Banku do łącznego kapitału wewnętrznego Banku, (z pominięciem kapitału wewnętrznego na ryzyko biznesowe Banku).

66.2 Prognozowanie i monitorowanie ryzyka biznesowego

Prognozowanie ryzyka biznesowego w Grupie Kapitałowej odbywa się raz na kwartał w horyzoncie rocznym i obejmuje prognozę poziomu ryzyka biznesowego oraz kapitału wewnętrznego. Raz na kwartał wykonywana jest także weryfikacja prognozy ryzyka biznesowego (tzw. backtesting). Backtesting polega na porównaniu wysokości kapitału wewnętrznego, oszacowanego za dany kwartał (wykonanie), z prognozą tego kapitału, oszacowaną w poprzednim kwartale (prognoza).     

Monitorowanie ryzyka biznesowego ma na celu diagnozowanie obszarów wymagających działań zarządczych i obejmuje, w szczególności:

 • strategiczne limity tolerancji na ryzyko biznesowe – z częstotliwością kwartalną,
 • wyniki testów warunków skrajnych – z częstotliwością roczną,
 • poziom kapitału wewnętrznego – z częstotliwością kwartalną,
 • odchylenia realizacji ryzyka biznesowego od prognozy – z częstotliwością kwartalną,
 • wyniki ankiety przeprowadzanej wśród wyższej kadry kierowniczej Banku oraz wybranych Spółek Grupy Kapitałowej – z częstotliwością roczną.

66.3 Kontrola ryzyka biznesowego

Celem kontroli ryzyka biznesowego jest dążenie do utrzymania poziomu ryzyka biznesowego w Grupie Kapitałowej na akceptowalnym poziomie.

Kontrola ryzyka biznesowego obejmuje ustalanie i cykliczny przegląd mechanizmów kontroli ryzyka w postaci limitów tolerancji na ryzyko biznesowe, wraz z jego wartościami progowymi i krytycznymi, adekwatnymi do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej.

66.4 Raportowanie ryzyka biznesowego

Raportowanie ryzyka biznesowego Grupy Kapitałowej prowadzone jest w okresach kwartalnych. Odbiorcami raportów o poziomie ryzyka biznesowego są KZAP, KR, Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Raporty zawierają w szczególności:

wyniki pomiaru ryzyka biznesowego, w szczególności kapitał wewnętrzny, wyniki testów warunków skrajnych, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wyższej kadry kierowniczej Banku oraz wybranych Spółek Grupy Kapitałowej,

 • stopień wykorzystania strategicznych limitów tolerancji na ryzyko biznesowe,
 • prognozę ryzyka biznesowego oraz backtesting prognozy,
 • poziom ryzyka biznesowego,
 • informacje na temat ryzyka biznesowego w podmiotach Grupy Kapitałowej.

66.5 Działania zarządcze dotyczące ryzyka biznesowego

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem biznesowym są:

 • aktualizacja kwartalnych prognoz kapitału wewnętrznego na ryzyko biznesowe, wyznaczanie i monitorowanie odchyleń realizacji kapitału wewnętrznego na ryzyko biznesowe od ich prognoz,
 • monitorowanie poziomu strategicznego limitu tolerancji,
 • przeprowadzanie ankiety wśród wyższej kadry kierowniczej Banku oraz wybranych Spółek Grupy Kapitałowej.