62. Inne ryzyka cenowe

Biorąc pod uwagę inne ryzyka cenowe Bank na koniec 2015 roku był narażony na ryzyko cen jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania.

Wpływ tego ryzyka na sytuację finansową Banku jest nieistotny. Wymóg w zakresie funduszy własnych, wyznaczony zgodnie z rozporządzeniem CRR, na pokrycie wyżej wymienionego ryzyka wyniósł na dzień 31 grudnia 2015 roku ok. 2 miliony PLN. Wzrost w stosunku do wymogu wg stanu na 31 grudnia 2014 roku wynika z zakupionych jednostek funduszy zbiorowego inwestowania.