10. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 2015 2014
Instrumenty pochodne, w tym: 35 868 692
nieefektywna część zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych (2 685) (6 078)
Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (4 722) (8 616)
Instrumenty dłużne 9 034 80 540
Instrumenty kapitałowe (5 856) 1 162
Inne 6 253 1 410
Razem 40 577 75 188