9. Przychody z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend 2015 2014
Inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży 8 298 5 677
Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 2 360 834
Razem 10 658 6 511