11. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży

Zyski 2015 2014
Kapitałowe papiery wartościowe 1 811 78
emitowane przez inne podmioty finansowe, akcje PLN 685 -
emitowane przez inne podmioty finansowe, jednostki uczestnictwa PLN 572 -
emitowane przez podmioty niefinansowe, akcje PLN 554 78
Dłużne papiery wartościowe 99 081 170 289
emitowane przez Skarb Państwa, w tym: 91 457 156 980
obligacje skarbowe PLN 88 446 155 802
obligacje skarbowe EUR 2 461 -
obligacje skarbowe USD 306 552
obligacje skarbowe UAH 244 626
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN 5 647 5 636
emitowane przez podmioty niefinansowe, obligacje korporacyjne PLN 107 1 184
emitowane przez podmioty niefinansowe, obligacje korporacyjne UAH - 6 443
emitowane przez inne podmioty finansowe, obligacje korporacyjne PLN 1 841 -
emitowane przez inne podmioty finansowe, obligacje korporacyjne UAH 29 46
Razem 100 892 170 367
 
Straty 2015 2014
Kapitałowe papiery wartościowe (217) (3 204)
emitowane przez podmioty niefinansowe, akcje PLN (217) (3 204)
Dłużne papiery wartościowe (12 928) (17 113)
emitowane przez Skarb Państwa, w tym: (12 794) (15 705)
obligacje skarbowe PLN (11 109) (2 930)
obligacje skarbowe USD (1 394) (12 775)
obligacje skarbowe UAH (291) -
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN (111) (2)
emitowane przez podmioty niefinansowe, obligacje korporacyjne PLN (5) (1 176)
emitowane przez inne podmioty finansowe, obligacje korporacyjne PLN - -
emitowane przez inne podmioty finansowe, obligacje korporacyjne UAH (18) (230)
Razem (13 145) (20 317)
 
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży  87 747 150 050