8. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu prowizji i opłat 2015 2014
z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 636 918 603 852
kart płatniczych 945 904 1 271 459
obsługi rachunków bankowych 899 043 922 206
ubezpieczenia kredytów 40 466 138 078
obsługi funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 468 480 444 980
operacji kasowych 101 229 114 053
operacji papierami wartościowymi 98 670 95 549
masowych operacji zagranicznych 74 435 68 652
pełnienia funkcji agenta emisji obligacji skarbowych 23 218 23 037
sprzedaży i dystrybucji znaków opłaty sądowej 12 265 9 613
produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 105 839 60 471
z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego 7 375 2 313
z tytułu administracji polis 6 536 5 328
za zarządzanie funduszami 74 324 45 130
pozostałe 17 604 7 700
inne (m.in.: prowizje Domu Maklerskiego z tytułu obsługi emisji pierwotnej oraz prowizje z tytułu administrowania zadłużeniem kredytobiorców wobec budżetu państwa). 187 593 145 600
Z tytułu usług powierniczych 4 270 4 386
Razem 3 598 330 3 901 936
Koszty z tytułu prowizji i opłat 2015 2014
kart płatniczych (471 737) (669 758)
usług akwizycyjnych (67 843) (112 432)
usług rozliczeniowych (29 928) (27 845)
kosztów poniesionych za zarządzanie aktywami (10 699) (18 827)
prowizji za usługi operacyjne banków (18 884) (15 927)
inne (m.in.: koszty opłat poniesionych przez Dom Maklerski na rzecz GPW i KDPW_CCP). (148 611) (123 641)
Razem (747 702) (968 430)