16. Zysk przypadający na jedną akcję

  2015 2014
Zysk przypadający na akcjonariuszy zwykłych (w tys. PLN) 2 609 564 3 254 122
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Zysk przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 2,09 2,60

Zarówno w 2015 roku jak i w 2014 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. W związku z powyższym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję pokrywa się z wartością podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.