13. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Nota Wartość na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu Utworzenie netto – wpływ na rachunek zysków i strat
      Z tytułu połączenia jednostek Utworzenie w okresie Inne Spisania aktywów i rozliczenia Rozwiązanie w okresie Różnice kursowe Inne    
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 25 129 369   61 360 523 54 912 3 601 249 - 132 490 (57 759)
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży   -   56 635 523 - - 233 - 56 925 (56 635)
Kapitałowe papiery wartościowe   129 369   4 725 - 54 912 3 601 16 - 75 565 (1 124)
Należności od banków 19 111   2 165 378 - 2 238 9 2 405 73
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 24 8 022 477 332 460 4 889 428 195 970 1 503 313 3 494 235 85 231 70 347 8 287 209 (1 395 193)
Sektor niefinansowy   7 812 724 332 460 4 698 458 194 245 1 491 384 3 350 445 84 181 68 960 8 042 917 (1 348 013)
kredyty gospodarcze   4 089 160   2 513 295 36 316 726 272 1 771 464 60 973 12 671 4 067 391 (741 831)
kredyty konsumpcyjne   1 322 907 332 460 1 045 174 - 396 307 707 154 7 596 20 166 1 569 318 (338 020)
kredyty mieszkaniowe   2 307 712   1 137 312 157 846 368 805 846 169 15 612 35 060 2 337 224 (291 143)
dłużne papiery wartościowe   92 945   2 677 83 - 25 658 - 1 063 68 984 22 981
Sektor finansowy   9 483   54 534 923 1 953 52 994 1 050 1 319 7 624 (1 540)
kredyty gospodarcze   9 483   54 534 923 1 953 52 994 1 050 1 319 7 624 (1 540)
Sektor budżetowy   15 462   33 190 802 1 603 13 183 - 68 34 600 (20 007)
kredyty gospodarcze   12 639   33 190 802 1 603 13 123 - - 31 905 (20 067)
dłużne papiery wartościowe   2 823   - - - 60 - 68 2 695 60
Należności z tytułu leasingu finansowego   184 808   103 246 - 8 373 77 613 - - 202 068 (25 633)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 28 93 430   12 383 - - 150 - 105 478 185 (12 233)
Rzeczowe aktywa trwałe 31 10 080   53 295 33 819 - 35 369 2 911 1 908 57 006 (17 926)
Wartości niematerialne 30 139 726   186 51 612 186 - - - 191 338 (186)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 27 108 715   2 735 - - 21 624 - - 89 826 18 889
Zapasy 29 29 164   72 36 719 - - - 28 703 37 252 (72)
Inne należności   154 897   84 649 90 099 20 031 43 698 860 - 265 056 (40 951)
Rezerwa na sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje 40 151 324 2 343 307 787 13 716 29 303 337 639 95 3 026 105 107 29 852
Rezerwa na przyszłe zobowiązania   11 192   1 172 - 124 760 - 9 404 2 076 (412)
Razem   8 850 485 334 803 5 415 232 422 836 1 607 869 3 939 314 89 355 218 868 9 167 950 (1 475 918)

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Nota Wartość na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu Utworzenie netto – wpływ na rachunek zysków i strat
      Zwiększenia odpisów w związku z nabyciem Spółek Nordea Bank Polska i tzw. Portfela Szwedzkiego Utworzenie w okresie Inne Spisania aktywów i rozliczenia Rozwiązanie w okresie Różnice kursowe Inne    
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 25 33 455 - 126 675 - - - 40 30 721 129 369 (126 675)
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży   3 296 - 123 - - - - 3 419 - (123)
Kapitałowe papiery wartościowe   30 159 - 126 552 - - - 40 27 302 129 369 (126 552)
Należności od banków 19 28 583 1 18 2 265 5 956 24 800 - - 111 24 782
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 24 6 650 780 578 917 5 851 762 264 345 1 153 655 4 118 083 45 541 6 048 8 022 477 (1 733 679)
Sektor niefinansowy   6 501 046 546 877 5 755 884 255 601 1 144 624 4 050 682 45 503 5 875 7 812 724 (1 705 202)
kredyty gospodarcze   3 329 352 273 898 2 882 323 173 041 689 631 1 845 868 33 916 39 4 089 160 (1 036 455)
kredyty konsumpcyjne   1 413 349 4 036 1 272 347 13 914 337 492 1 033 206 7 033 3 008 1 322 907 (239 141)
kredyty mieszkaniowe   1 731 258 267 944 1 536 294 65 278 117 501 1 170 871 4 554 136 2 307 712 (365 423)
dłużne papiery wartościowe   27 087 999 64 920 3 368 - 737 - 2 692 92 945 (64 183)
Sektor finansowy   5 524 867 12 472 8 401 21 17 722 38 - 9 483 5 250
kredyty gospodarcze   5 524 867 12 472 8 401 21 17 722 38 - 9 483 5 250
Sektor budżetowy   11 527 3 036 2 776 343 54 1 993 - 173 15 462 (783)
kredyty gospodarcze   10 549 1 616 2 624 - 54 1 923 - 173 12 639 (701)
dłużne papiery wartościowe   978 1 420 152 343 - 70 - - 2 823 (82)
Należności z tytułu leasingu finansowego   132 683 28 137 80 630 - 8 956 47 686 - - 184 808 (32 944)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 28 365 340 - 23 179 92 566 31 604 22 719 144 071 189 261 93 430 (460)
Rzeczowe aktywa trwałe 31 12 084 - 3 193 - 20 - 5 177 - 10 080 (3 193)
Wartości niematerialne 30 153 011 - 41 067 - - 3 851 - 50 501 139 726 (37 216)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 27 116 532 - 214 - 6 234 1 797 - - 108 715 1 583
Zapasy 29 53 805 - 17 550 - 9 573 218 - 32 400 29 164 (17 332)
Inne należności   158 752 1 755 50 122 - 17 746 33 076 1 480 3 430 154 897 (17 046)
Rezerwa na sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje 40 151 603 20 271 394 981 3 223 625 410 408 180 7 541 151 324 15 427
Rezerwa na przyszłe zobowiązania   6 945 3 329 7 029 - 614 2 168 - 3 329 11 192 (4 861)
Razem   7 730 890 604 273 6 515 790 362 399 1 226 027 4 617 120 196 489 323 231 8 850 485 (1 898 670)