12. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 200 420 249 015
Przychody ze sprzedaży większościowego pakietu udziałów jednostki zależnej - 3 421
Zyski ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 103 686 126 086
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 53 693 35 541
Przychody uboczne 23 295 18 591
Odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 43 070 18 135
Inne, obejmuje m.in. przychody z działalności ubezpieczeniowej 150 476 119 990
Razem 574 640 570 779
Pozostałe koszty operacyjne 2015 2014
Koszty sprzedanych produktów i usług (91 227) (146 945)
Straty ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia (90 162) (110 136)
Koszty przekazanych darowizn (11 378) (14 969)
Koszty uboczne (7 537) (4 332)
Inne (96 812) (71 816)
Razem (297 116) (348 198)