14. Ogólne koszty administracyjne

  2015 2014
Świadczenia pracownicze (2 766 486) (2 672 435)
Koszty rzeczowe (1 462 748) (1 485 414)
Amortyzacja, w tym: (818 588) (747 164)
rzeczowe aktywa trwałe (346 918) (317 886)
wartości niematerialne (467 669) (427 614)
nieruchomości inwestycyjne (4 001) (1 664)
Podatki i opłaty (63 297) (106 322)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (445 254) (233 806)
Koszty z tytułu dodatkowej składki na BFG (upadłość SBRiR Wołomin) (337 932) -
Koszty z tytułu Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców (141 965) -
Razem (6 036 270) (5 245 141)

W dniu 23 listopada 2015 roku Grupa Kapitałowa otrzymała od BFG informację, zgodnie z którą zobowiązana była wnieść zgodnie z art. 26a ust. 2 ustawy o BFG obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR). W dniu 26 listopada 2015 roku BFG opublikował uchwałę nr 87/DGD/2015 Zarządu BFG w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom SBRiR, oraz powiadomił Grupę Kapitałową o konieczności dokonania na rzecz BFG wpłaty 337 932 tysiące PLN do dnia 30 listopada 2015 roku. Bank wniósł opłatę w dniu 30 listopada 2015 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, Rada Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców, na podstawie informacji przekazanych przez KNF ustaliła wysokość składki przypadającej na Grupę Kapitałową w wysokości 141 965 tysięcy PLN i określiła termin wpłaty składki do dnia 18 lutego 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa rozpoznała z tego tytułu rezerwę w pozycji zobowiązania w ciężar kosztów 2015 roku.

Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze 2015 2014
Wynagrodzenia, w tym: (2 310 736) (2 249 319)
koszty pracowniczego programu emerytalnego (44 738) (38 549)
Ubezpieczenia, w tym: (375 402) (352 581)
składki na świadczenia emerytalne i rentowe (308 805) (303 955)
Inne świadczenia na rzecz pracowników (80 348) (70 535)
Razem (2 766 486) (2 672 435)

W 2013 roku uruchomiony został Pracowniczy Program Emerytalny. Wpis do rejestru PPE prowadzonego przez KNF został zrealizowany w dniu 5 lipca 2013 roku. Zgodnie z postanowieniami Zakładowej Umowy Emerytalnej pracownicy uzyskali możliwość przystępowania do Programu od dnia 15 lipca 2013 roku. Zasady działania PPE w PKO Banku Polskim SA określone zostały w Zakładowej Umowie Emerytalnej podpisanej przez Pracodawcę z zakładowymi organizacjami związkowymi.

W ramach PPE (dla pracowników, którzy przystąpili do Programu) Grupa Kapitałowa nalicza składkę podstawową o wartości 3% składników wynagrodzenia, od których naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy mają prawo do zadeklarowania składek dodatkowych, które są odprowadzane do Programu za pośrednictwem Pracodawcy i potrącane są z wynagrodzenia Pracownika. PPE zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Leasing operacyjny – leasingobiorca

Definicję leasingu operacyjnego spełniają również umowy najmu i dzierżawy zawierane przez Grupę Kapitałową w ramach normalnej działalności operacyjnej. Wszystkie umowy zawierane są na warunkach rynkowych.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące umów leasingu operacyjnego zawartych przez Grupę Kapitałową.

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego dla okresu: 31.12.2015 31.12.2014
do 1 roku 233 589 218 584
od 1 roku do 5 lat 466 383 394 358
powyżej 5 lat 150 333 81 402
Razem 850 305 694 344

Opłaty leasingowe i subleasingowe ujęte jako koszt danego okresu, w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 243 399 tysięcy PLN (w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 237 708 tysięcy PLN) i są ujęte w kosztach rzeczowych.