48. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA

a) Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane od PKO Banku Polskiego SA

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2015 2014
Rada Nadzorcza 1 198 1 157
Razem 1 198 1 157

b) Świadczenia dla członków Zarządu Banku otrzymane, należne oraz potencjalnie należne od PKO Banku Polskiego SA

Świadczenia pracownicze 2015
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Pozostałe świadczenia długoterminowe Płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych
  wynagrodzenie w 2015* inne otrzymane w 2015 otrzymane w 2015 potencjalnie należne na dzień 31.12.2015 otrzymane w 2015 należne na dzień 31.12.2015 potencjalnie należne na dzień 31.12.2015
Zarząd 11 311 1 694 804 2 360 2 240 1 952 2 360
Razem 11 311 1 694 804 2 360 2 240 1 952 2 360

* Obejmuje wynagrodzenia zasadnicze, doliczenia z tytułu PPE, dodatkowego ubezpieczenia, opieki medycznej i ZFŚS.

Świadczenia pracownicze 2014
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Pozostałe świadczenia długoterminowe Płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych
  wynagrodzenie w 2014* inne otrzymane w 2014 otrzymane w 2014 potencjalnie należne na dzień 31.12.2014 otrzymane w 2014 należne na dzień 31.12.2014 potencjalnie należne na dzień 31.12.2014
Zarząd 10 663 1 973 368 2 021 1 639 2 308 2 021
Razem 10 663 1 973 368 2 021 1 639 2 308 2 021

* Obejmuje wynagrodzenia zasadnicze, doliczenia z tytułu PPE, dodatkowego ubezpieczenia, opieki medycznej i ZFŚS.

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze to świadczenia pracownicze, które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem 12 miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. Jako krótkoterminowe świadczenie pracownicze obok wynagrodzenia zasadniczego ujęta została nieodroczona część składnika zmiennego wynagrodzenia w formie gotówkowej (szczegóły w nocie „Zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku”).

Jako pozostałe świadczenie długoterminowe ujęta została odroczona część zmiennego składnika wynagrodzeń przyznawana w formie gotówkowej.

Jako płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych ujmowany jest nieodroczony i odroczony składnik wynagrodzeń przyznawany w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym) zgodnie z zasadami opisanymi w nocie „Zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku”).

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odpowiednio dnia 31 grudnia 2014 roku nie wypłacono świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy ani świadczeń po okresie zatrudnienia.

c) Wynagrodzenia otrzymane od jednostek powiązanych (innych niż Skarb Państwa i jednostki powiązane ze Skarbem Państwa)*

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2015 2014
     
Zarząd Banku 42 39
Razem 42 39

d) Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2015 2014
 
Rada Nadzorcza 308 389
Zarząd 20 416 21 465
Razem 20 724 21 854

e) Kredyty, pożyczki, gwarancje i inne pożytki świadczone przez Bank na rzecz kierownictwa

  31.12.2015 31.12.2014
Rada Nadzorcza 1 093 3 102
Zarząd 946 857
Razem 2 039 3 959

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.