49. Zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku

W celu wypełnienia wymogów uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, Bank wdrożył poprzez uchwały:

  • Rady Nadzorczej Banku: „Zasady zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku” (stanowiące podstawę wydania kolejnych regulacji) oraz „Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla członków Zarządu”,
  • Zarządu Banku: „Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze”,
  • Rad Nadzorczych wybranych spółek zależnych Grupy PKO Banku Polskiego SA (PKO Leasing SA, PKO TFI SA, PKO BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Bank Hipoteczny SA): „Regulaminy zmiennych składników wynagrodzeń dla członków Zarządu”.

Przywołane Zasady i wydane na ich podstawie Regulaminy opisują tryb przyznawania wyżej wymienionym osobom zmiennych składników wynagrodzeń powiązanych z wynikami i efektami pracy. Zgodnie z wymogami przywołanej uchwały KNF i w proporcjach w niej określonych zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w formie:

  • nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny),
  • odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny),

przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone, jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym).

Składnik wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego jest przeliczany na akcje fantomowe po przyznaniu danego składnika – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg - z IV kwartału okresu oceny. Następnie, po okresie retencyjnym i okresie odroczenia, akcje są przeliczane na gotówkę - z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z III kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego wypłatę (zarząd) oraz III kwartału roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest wypłata (pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych), publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg.

Wynagrodzenie odroczone może podlegać redukcji w przypadku pogorszenia wyników finansowych Banku lub odpowiednio Spółki Grupy, straty Banku /Spółki lub pogorszenia innych zmiennych związanych z efektami pracy w okresie oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wynikami nadzorowanych lub kierowanych przez te osoby jednostek/komórek organizacyjnych, które ujawniły się po okresie oceny.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku rezerwa na składniki zmienne łącznie z narzutami za lata 2012- 2015 wynosiła 41 milionów PLN, z czego dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku w kwocie 26,7 miliona PLN i dla Zarządu Banku w kwocie 14,2 miliona PLN a dla spółek Grupy Kapitałowej 10 milionów PLN.Na dzień 31 grudnia 2014 roku rezerwa na składniki zmienne za lata 2012 - 2014 wynosiła 34 miliony PLN, z czego dla Zarządu Banku wynosiła 11milionów PLN a dla spółek Grupy Kapitałowej w kwocie 3,4 miliona PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2015 roku wypłacony został składnik nieodroczony – gotówka i instrument finansowy przeliczony na gotówkę (z wyłączeniem Zarządu Banku) z tytułu premii za rok 2014 oraz składnik odroczony z tytułu premii za lata 2012- 2013 dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku – w łącznej kwocie bez narzutów 11,5 miliona PLN oraz dla Zarządu Banku - w kwocie 4,7 miliona PLN bez narzutów a dla spółek Grupy Kapitałowej w kwocie 1,9 miliona PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2014 roku z tytułu premii za rok 2012-2013 wypłacono (bez narzutów) dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku w kwocie 10,6 miliona PLN, dla Zarządu Banku w kwocie 3,9 miliona PLN a dla spółek Grupy Kapitałowej w kwocie 1,8 miliona PLN.

Wypłata z tytułu akcji fantomowych za lata 2012-2014 wyliczona zgodnie z przepisami, w oparciu o kurs akcji w 3 kwartale 2015 roku w wysokości 29,25 PLN, została zrealizowana w listopadzie 2015 roku dla osób zajmujących stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku w wysokości 5,1 miliona PLN a dla spółek Grupy Kapitałowej w kwocie 0,9 miliona PLN. W styczniu 2016 roku dla Zarządu Banku wypłacono – 1,95 miliona PLN (bez narzutów).