45. Transakcje ze Skarbem Państwa i jednostkami powiązanymi

Skarb Państwa jest jednostką sprawującą kontrolę nad jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jako podmiot posiadający 29,43% udziału w kapitale podstawowym Banku. Szczegółowo akcjonariat Banku został opisany w nocie 41 „Kapitały własne i akcjonariat Banku” niniejszego sprawozdania.

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wykazano należności i papiery wartościowe oraz zobowiązania z tytułu transakcji ze Skarbem Państwa, jednostkami budżetowymi oraz podmiotami, w których udziałowcem jest Skarb Państwa. Na mocy ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 763 z późniejszymi zmianami), PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

  2015 2014
Przychody memoriałowe z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela 85 041 82 007
Przychody otrzymane kasowo z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela 34 789 44 714
Różnica pomiędzy przychodami memoriałowymi a kasowymi – pozycja „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” 50 252 37 293

W dniu 29 listopada 2000 roku przyjęto ustawę o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 122, poz. 1310 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie 1 stycznia 2001 roku. W wykonaniu postanowień tej ustawy PKO Bank Polski SA zawarł w dniu 3 sierpnia 2001 roku umowę z Ministrem Finansów, działającym w imieniu Skarbu Państwa, na mocy której udzielone zostało Bankowi poręczenie spłaty zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, tzw. „starego” portfela.

W dniu 29 grudnia 2011 roku okres obowiązywania niniejszej umowy (pierwotnie do 31 grudnia 2011 roku) został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa należności wynikających z kredytów mieszkaniowych „starego” portfela powoduje neutralizację ryzyka niespłacalności tych kredytów.

Wykonanie przez Skarb Państwa umów poręczenia następuje w przypadku niedokonania przez kredytobiorcę spłaty kredytów w terminach wynikających z umowy kredytowej. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma charakter posiłkowy i skutkuje wówczas, gdy egzekwowanie niespłaconej części kredytów i odsetek, które Bank ma obowiązek podjąć, zanim wystąpi z roszczeniem do Skarbu Państwa, okaże się nieskuteczne. Powyższa ustawa obejmuje poręczeniem 90% pozostałych do spłaty kwot kredytów zaciągniętych, a jeszcze niespłaconych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W wyniku wykonania obowiązków poręczyciela Skarb Państwa, zgodnie z instytucją poręczenia, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela (Banku) i staje się tym samym wierzycielem w stosunku do kredytobiorcy. PKO Bank Polski SA prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu otrzymuje prowizje.

  2015 2014
Przychody z tytułu prowizji 3 081 3 226

Od 1 stycznia 1996 roku Bank został generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z czego otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa.

  2015 2014
Przychody z tytułu prowizji 12 265 9 613

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji.

  2015 2014
Przychody z tytułu prowizji 23 218 23 037
        

Istotne transakcje Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Transakcje zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od rynkowych. Marże na transakcjach kredytowych zawierają się w przedziale 0,28%-3,75%.

Podmiot 31.12.2015 2015
  Należności ogółem Zobowiązania ogółem Zobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowym Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu odsetek
Podmiot 1 - - 2 450 000 - - -
Podmiot 2 8 1 046 516 1 500 000 11 293 (23 279)
Podmiot 3 - 931 422 - - 3 (2 203)
Podmiot 4 - 606 343 350 000 1 37 (10 416)
Podmiot 5 - 501 001 715 852 - 4 (6 722)
Podmiot 6 472 602 380 543 386 854 8 245 1 611 (5 651)
Podmiot 7 - 264 443 - - 971 (1 879)
Podmiot 8 250 057 240 524 2 407 840 1 899 2 857 (1 712)
Podmiot 9 - 219 506 - 10 185 (2 881)
Podmiot 10 - 214 989 - - 16 (4 993)
Podmiot 11 113 467 196 961 574 780 3 715 6 (964)
Podmiot 12 220 156 451 - 261 1 158 (1 635)
Podmiot 13 - 118 217 - - 8 (655)
Podmiot 14 163 275 99 099 50 000 5 206 87 (873)
Podmiot 15 - 73 188 354 500 - 870 (1 025)
Pozostałe podmioty 903 202 587 016 2 355 363 28 340 7 504 (34 585)
Razem 1 902 831 5 636 219 11 145 189 47 688 15 610 (99 473)

Podmiot 31.12.2014 2014
  Należności ogółem Zobowiązania ogółem Zobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowym Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu odsetek
Podmiot 1 - - 2 080 000 - - -
Podmiot 2 184 925 1 001 114 647 423 3 095 903 (7 633)
Podmiot 4 - 1 099 1 368 860 - 35 (264)
Podmiot 5 - 9 190 1 201 440 48 1 060 (396)
Podmiot 6 - 1 177 873 - - 2 (13 860)
Podmiot 8 285 955 283 174 422 752 4 335 522 (4 302)
Podmiot 11 - 160 250 701 786 4 302 (4 790)
Podmiot 12 - 98 728 500 000 - 1 (23 708)
Podmiot 17 - 582 771 - 26 1 519 (2 555)
Podmiot 23 386 306 16 294 151 587 13 274 204 (46)
Podmiot 25 113 481 18 235 396 474 7 045 5 (509)
Podmiot 26 - 109 604 400 000 - 12 (245)
Podmiot 38 113 422 80 540 61 819 5 120 1 107 (1 216)
Podmiot 53 67 704 14 487 157 659 3 880 217 (110)
Podmiot 61 62 901 1 984 150 000 2 872 44 (90)
Pozostałe podmioty 259 499 637 143 165 524 16 228 3 771 (12 300)
Razem 1 474 193 4 192 486 8 405 324 55 927 9 704 (72 024)

Odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 na powyższe należności nie zostały utworzone istotne odpisy z tytułu utraty wartości.