51. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

51.1 Kategorie wyceny do wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej do wartości godziwej

Grupa Kapitałowa klasyfikuje poszczególne składniki aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej do następujących kategorii:

 • Poziom 1: Ceny kwotowane na aktywnych rynkach
 • Poziom 2: Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych
 • Poziom 3: Pozostałe techniki wyceny

W tabeli poniżej przedstawiono podział aktywów i zobowiązań finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej w podziale na 3 kategorie na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na dzień 31.12.2015 Nota Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
      Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 20 783 199 783 199 - -
Dłużne papiery wartościowe   766 641 766 641 - -
Udziały i akcje w innych jednostkach   9 910 9 910 - -
Certyfikaty inwestycyjne   6 648 6 648 - -
Pochodne instrumenty finansowe 21 4 347 269 2 163 4 345 106 -
Instrumenty zabezpieczające   508 665 - 508 665 -
Instrumenty o charakterze handlowym   3 838 604 2 163 3 836 441 -
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 23 15 154 100 4 837 304 10 316 796 -
Dłużne papiery wartościowe   13 337 373 3 020 577 10 316 796 -
Jednostki uczestnictwa   1 816 727 1 816 727 - -
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 25 28 291 352 19 255 389 5 401 333 3 634 630
Dłużne papiery wartościowe   27 604 913 19 093 221 5 401 333 3 110 359
Kapitałowe papiery wartościowe   473 618 145 990 - 327 628
Jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania   212 821 16 178 - 196 643
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem    48 575 920 24 878 055 20 063 235 3 634 630
Pochodne instrumenty finansowe 21 4 624 767 1 476 4 623 291 -
Instrumenty zabezpieczające   998 527 - 998 527 -
Instrumenty o charakterze handlowym   3 626 240 1 476 3 624 764 -
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 37 71 744 - 71 744 -
Instrumenty finansowe desygnowane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat   71 744 - 71 744 -
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem    4 696 511 1 476 4 695 035 -

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu na dzień 31.12.2015 (Nota 20) Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe 766 641 766 641 - -
obligacje skarbowe PLN 640 009 640 009 - -
obligacje skarbowe EUR 8 686 8 686 - -
obligacje komunalne PLN 48 596 48 596 - -
obligacje korporacyjne PLN 46 158 46 158 - -
obligacje korporacyjne EUR 70 70 - -
obligacje emitowane przez GPW 5 238 5 238 - -
emitowane przez banki 17 884 17 884 - -
Udziały i akcje w innych jednostkach 9 910 9 910 - -
Certyfikaty inwestycyjne 6 648 6 648 - -
RAZEM 783 199 783 199 - -

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015 (Nota 23) Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe 13 337 373 3 020 577 10 316 796 -
bony pieniężne NBP 10 036 898 - 10 036 898 -
obligacje skarbowe PLN 1 934 817 1 934 817 - -
obligacje skarbowe EUR 91 634 91 634 - -
obligacje skarbowe CHF 993 615 993 615 - -
obligacje skarbowe UAH 32 635 - 32 635 -
obligacje komunalne EUR 131 341 - 131 341 -
obligacje komunalne PLN 115 922 - 115 922 -
obligacje korporacyjne PLN 511 511 - -
Jednostki uczestnictwa 1 816 727 1 816 727 - -
RAZEM 15 154 100 4 837 304 10 316 796 -

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży na dzień 31.12.2015 (Nota 25) Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 27 604 913 19 093 221 5 401 333 3 110 359
obligacje skarbowe PLN 17 920 035 17 920 035 - -
obligacje skarbowe EUR 310 620 310 620 - -
obligacje skarbowe USD 77 375 - 77 375 -
obligacje skarbowe UAH 49 976 - 49 975 -
obligacje komunalne PLN 4 613 726 - 4 613 726 -
obligacje korporacyjne PLN 4 074 476 541 854 660 257 2 872 365
obligacje korporacyjne EUR 365 281 320 712 - 44 569
obligacje korporacyjne USD 193 424 - - 193 425
Kapitałowe papiery wartościowe 473 618 145 990 - 327 628
Jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 212 821 16 178   196 643
RAZEM 28 291 352 19 255 389 5 401 333 3 634 630
  

W tabeli poniżej przedstawiono podział aktywów i zobowiązań finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej w podziale na 3 kategorie na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na dzień 31.12.2014 Nota Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
      Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 20 1 924 426 1 924 426 - -
Dłużne papiery wartościowe   1 915 120 1 915 120 - -
Udziały i akcje w innych jednostkach   5 137 5 137 - -
Certyfikaty inwestycyjne   3 891 3 891 - -
Prawa do akcji   278 278    
Pochodne instrumenty finansowe 21 5 494 822 1 397 5 493 425 -
Instrumenty zabezpieczające   599 841 - 599 841 -
Instrumenty o charakterze handlowym   4 894 981 1 397 4 893 584 -
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 23 15 723 148 4 371 012 11 352 136 -
Dłużne papiery wartościowe   13 804 860 2 452 724 11 352 136 -
Jednostki uczestnictwa   1 918 288 1 918 288 - -
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 25 22 267 433 12 709 259 9 354 898 203 276
Dłużne papiery wartościowe   21 961 102 12 601 236 9 354 898 4 968
Kapitałowe papiery wartościowe   120 205 108 023 - 12 182
Jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania   186 126     186 126
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem    45 409 829 19 006 094 26 200 459 203 276
Pochodne instrumenty finansowe 21 5 545 141 523 5 544 618 -
Instrumenty zabezpieczające   494 961 - 494 961 -
Instrumenty o charakterze handlowym   5 050 180 523 5 049 657 -
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 37 118 262 - 118 262 -
Instrumenty finansowe desygnowane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat   118 262 - 118 262 -
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem    5 663 403 523 5 662 880 -

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu na dzień 31.12.2014 (Nota 20) Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe 1 915 120 1 915 120 - -
obligacje skarbowe PLN 1 825 454 1 825 454 - -
obligacje komunalne PLN 50 563 50 563 - -
obligacje korporacyjne PLN 22 215 22 215 - -
obligacje korporacyjne EUR 9 9 - -
obligacje emitowane przez GPW 2 248 2 248 - -
obligacje emitowane przez banki, w tym obligacje BGK 14 631 14 631 - -
Udziały i akcje w innych jednostkach 5 137 5 137 - -
Certyfikaty inwestycyjne 3 891 3 891 - -
Prawa do akcji 278 278    
RAZEM 1 924 426 1 924 426 - -

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014 (Nota 23) Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe 13 804 860 2 452 724 11 352 136 -
bony pieniężne NBP 10 998 812 - 10 998 812 -
obligacje skarbowe PLN 2 452 213 2 452 213 - -
obligacje skarbowe UAH 26 495 - 26 495 -
obligacje komunalne EUR 139 882 - 139 882 -
obligacje komunalne PLN 113 935 - 113 935 -
obligacje strukturyzowane PLN 73 012 - 73 012 -
obligacje korporacyjne PLN 511 511 - -
Jednostki uczestnictwa 1 918 288 1 918 288 - -
RAZEM 15 723 148 4 371 012 11 352 136 -

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży na dzień 31.12.2014 (Nota 25) Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 21 961 102 12 601 236 9 354 898 4 968
obligacje skarbowe PLN 12 601 236 12 601 236 - -
obligacje skarbowe USD 149 582 - 149 582 -
obligacje skarbowe UAH 30 233 - 30 233 -
obligacje komunalne PLN 4 480 325 - 4 480 325 -
obligacje korporacyjne PLN 4 072 922 - 4 072 922 -
obligacje korporacyjne EUR 406 832 - 406 832 -
obligacje korporacyjne USD 199 412 - 199 412 -
obligacje korporacyjne UAH 20 560 - 15 592 4 968
Kapitałowe papiery wartościowe 120 205 108 023 - 12 182
Jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 186 126     186 126
RAZEM 22 267 433 12 709 259 9 354 898 203 276

W zależności od kategorii klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych do hierarchii, stosuje się przy tym różnorodne metody ustalania ich wartości godziwej:

Poziom 1: Ceny kwotowane na aktywnych rynkach

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio o ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe i kapitałowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek i dla których wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową, będącą ceną kupna:

 • dłużne papiery wartościowe wyceniane do fixingu z platformy Bondspot lub serwisów informacyjnych Bloomberg oraz Reuters,
 • dłużne i kapitałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym w portfelu Domu Maklerskiego,
 • instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Poziom 2: techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych

Aktywa i zobowiązana finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku:

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej Metoda (technika) wyceny Obserwowalne dane wejściowe
Pochodne instrumenty finansowe – instrumenty zabezpieczające Wycena instrumentów pochodnych CIRS, IRS odbywa się według modelu zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o krzywe rentowności. Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji FRA, IRS, basis swap.
Pochodne instrumenty finansowe – instrumenty o charakterze handlowym Wycena instrumentów pochodnych CIRS, IRS, FRA odbywa się według modelu zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o krzywe rentowności. Wycena opcji walutowych odbywa się według określonych modeli wyceny dla danego typu opcji walutowej. Ceny egzotycznych opcji wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane są z rynku (są cenami rynkowymi). Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji FRA, IRS, basis swap. Danymi wejściowymi do modeli wyceny opcji walutowych są krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów swapowych, płaszczyzny zmienności dla określonych par walutowych, walutowe kursy fixingowe NBP. W celu wyceny egzotycznych opcji wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane są ceny rynkowe tych opcji.  
Aktywa finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – bony pieniężne NBP Wycena metodą krzywej rentowności Krzywe rentowności dla bonów pieniężnych zbudowane są w oparciu o ceny rynkowe, dane rynku pieniężnego oraz rynku transakcji OIS.
Aktywa finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - obligacje komunalne EUR Wycena według przyjętego modelu wyceny Danymi wejściowymi do modelu wyceny są stawki rynkowe, dane rynkowe: rynek pieniężnych, rynek transakcji IRS, rynek transakcji CDS, zmienność rynku opcji stopy procentowej.
Aktywa finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - obligacje komunalne PLN Wycena według modelu krzywej rentowności oraz marży ryzyka Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
Aktywa finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - obligacje skarbowe UAH Podejście rynkowe Ceny notowane na mniej aktywnym rynku.
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - obligacje komunalne Wycena według modelu krzywej rentowności oraz marży ryzyka Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - obligacje korporacyjne Wycena według modelu krzywej rentowności oraz marży ryzyka Krzywa rentowności zbudowana jest w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - ukraińskie obligacje skarbowe UAH, USD Podejście rynkowe Ceny notowane na mniej aktywnym rynku.
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - obligacje korporacyjne UAH Podejście rynkowe Ceny notowane na mniej aktywnym rynku.
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych – instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Wycena według metody krzywej rentowności oraz ceny egzotycznych opcji wbudowanych w te papiery Krzywe rentowności zbudowane są w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS. W celu wyceny egzotycznych opcji wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane są ceny rynkowe tych opcji.
  

Poziom 3: Pozostałe techniki wyceny

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

Do tej kategorii Grupa Kapitałowa zaklasyfikowała akcje nienotowane na GPW, które są wyceniane według wewnętrznych modeli wyceny:

1. tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania (Funduszu) - wartość godziwa tych instrumentów finansowych ustalana jest w oparciu o wartość netto aktywów Funduszu tj. wartość godziwą projektów inwestycyjnych (spółek) wchodzących w skład Funduszu, które podlegają co pół roku przeglądom lub badaniom przez biegłego rewidenta. Gdyby Grupa Kapitałowa stosowała wartości parametrów nieobserwowalnych będące ekstremalnymi wartościami z zakresu możliwych wartości, wartość godziwa kapitałowych instrumentów finansowych mogłaby na dzień 31 grudnia 2015 roku być większa o 9 832 tysiące PLN lub mniejsza o 9 832 tysiące PLN,

2. akcje Visa Europe Limited (VEL), które zostały wycenione do wartości godziwej na podstawie informacji otrzymanej z VEL w grudniu 2015 roku o proponowanym udziale Grupy Kapitałowej w rozliczeniu transakcji nabycia VEL przez Visa Inc. który ma wynieść łącznie 88 875 079 EUR (66 167 319 EUR w gotówce, 22 707 761 EUR w akcjach Visa Inc). Podane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w związku ze złożonym przez Grupę Kapitałową zastrzeżeniem co do zaproponowanego sposobu ustalania udziału Grupy Kapitałowej w rozliczeniu transakcji lub ewentualnymi zastrzeżeniami pozostałych członków VEL, kosztami transakcji, a także w przypadkach wskazanych w dokumentacji dotyczącej transakcji. Ostateczne rozliczenie kwot należnych Bankowi nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku,

3. obligacje korporacyjne ujęte w inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży oraz wycenianych do wartości godziwej ze skutkiem odnoszonym do rachunku zysków i strat- wycena tych instrumentów finansowych ustalana jest według modelu krzywej rentowności oraz marż ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana jest w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku transakcji IRS. Marże kredytowe są wyznaczane w oparciu o marże pierwotne zmodyfikowane przez kwotowania indeksów kredytowych przypisanych do emitentów na podstawie ich ratingów oraz sektorów działalności.

Wpływ parametrów estymowanych na wycenę do wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których Grupa Kapitałowa stosuje wycenę do wartości godziwej na Poziomie 3 na dzień 31 grudnia 2014 roku jest następujący:

Instrument finansowy Technika wyceny Czynnik nieobserwowalny Wartość godziwa według
      scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania - Funduszu metoda wartości netto aktywów Funduszu (NAV - Net Asset Value) wartość tytułu uczestnictwa w Funduszu 206 475 186 811
Akcje Visa Europe Limited ogłoszona cena transakcji (kwota gotówki i wartość akcji Visa Inc.) oraz dyskonto aplikowane do wyceny wspomnianych akcji z tytułu kosztów potencjalnych przyszłych spraw sądowych i ograniczonej płynności tych akcji ostateczna wartość udziału Banku w rozliczeniu transakcji 378 741 281 972
Obligacje korporacyjne Metoda indeksów kredytowych spread kredytowy 3 122 174 3 098 729

Przeniesienia instrumentów pomiędzy Poziomem 1 a Poziomem 2 występują na podstawie dostępności kwotowania z aktywnego rynku według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Przeniesienie z Poziomu 2 do Poziomu 3 następuje w sytuacji zamiany w wycenie czynnika obserwowalnego na nieobserwowalny lub zastosowania do wyceny nowego nieobserwowalnego czynnika ryzyka, która jednocześnie skutkuje istotnym wpływem na wycenę instrumentu. Przeniesienie z Poziomu 3 do Poziomu 2 następuje w sytuacji zamiany w wycenie czynnika nieobserwowalnego na obserwowalny lub gdy wpływ czynnika nieobserwowalnego na wycenę instrumentu przestaje być istotny. Przeniesienia pomiędzy poziomami wyceny następują w dacie i według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. W 2015 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowego przeniesienia obligacji korporacyjnych ujętych w inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży z poziomu 2 do poziomu 1 i 3 hierarchii wartości godziwej.

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie w trakcie okresów pomiarów: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wartości godziwej na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej:

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 2015 2014
Bilans otwarcia na początek okresu 203 276 137 326
Suma zysków lub strat 334 380 29 965
w wyniku finansowym (3 649) -
w innych dochodach całkowitych 338 029 29 965
Różnice kursowe podmiotów walutowych (1 021) 19 017
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży Spółki notowanej na giełdzie - 12 000
Sprzedaż akcji Spółki notowanej na giełdzie (12 000) -
Rozliczenia (364) -
Przeniesienia z Poziomu 2 do Poziomu 3 3 110 359 4 968
Stan na koniec okresu 3 634 630 203 276

51.2 Aktywa i zobowiązania finansowe, które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej

Grupa Kapitałowa jest w posiadaniu instrumentów finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej.

Dla wielu aktywów i zobowiązań finansowych wartości rynkowe są niedostępne, stąd wartości godziwe są oszacowane przy zastosowaniu szeregu technik wyceny. Do wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych zastosowano model oparty na szacowaniach wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu odpowiednich stóp procentowych.

Wszystkie wyliczenia modelowe zawierają pewne założenia upraszczające i są wrażliwe na przyjmowane założenia. Poniżej przedstawiono podsumowanie głównych metod i założeń wykorzystywanych podczas szacowania wartości godziwych instrumentów finansowych nie wycenianych do wartości godziwej.

W przypadku pewnych grup instrumentów finansowych, ze względu na brak oczekiwanych istotnych różnic pomiędzy wartością bilansową a godziwą, wynikający z charakterystyki tych grup (np. krótkoterminowy charakter, wysoka korelacja z parametrami rynkowymi, unikalność instrumentu) przyjęto, że wartość bilansowa jest w przybliżeniu zgodna z wartością godziwą. Dotyczy to następujących grup instrumentów finansowych:

kredyty i pożyczki udzielone przez Grupę Kapitałową klientom: części portfela kredytów mieszkaniowych („stary” portfel kredytów mieszkaniowych), kredyty z brakiem określonego harmonogramu spłaty, kredyty wymagalne na moment wyceny,

 • zobowiązania Grupy Kapitałowej wobec klientów: zobowiązania bez określonego harmonogramu spłaty, inne specyficzne produkty, dla których nie można mówić o istnieniu rynku,
 • depozyty i lokaty międzybankowe o terminie zapadalności do 7 dni lub o zmiennym oprocentowaniu,
 • kredyty lub pożyczki udzielone i zaciągnięte na rynku międzybankowym o zmiennym oprocentowaniu (zmiana oprocentowania maksymalnie co 3 miesiące),
 • kasa i środki w Banku Centralnym oraz zobowiązania wobec Banku Centralnego,
 • inne aktywa i zobowiązania finansowe.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom, które nie mają rozpoznanej utraty wartości zastosowano model oparty o szacowania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych uwzględniający wysokość marży na ryzyko kredytowe oraz urealnione terminy spłaty wynikające z umów kredytowych. Bieżący poziom marż został wyznaczony dla transakcji zawartych w ostatnim kwartale zakończonym dniem bilansowym na instrumentach o podobnym ryzyku kredytowym. W przypadku kredytów walutowych zastosowano bieżącą marżę dla kredytów w PLN skorygowaną o koszt pozyskania waluty w transakcjach basis-swap. Wycena nie uwzględnia ryzyka skutków potencjalnego przewalutowania kredytów CHF w związku z projektem ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Dla kredytów z rozpoznaną utratą wartości przyjmuje się, że wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.

Wartość godziwą depozytów oraz innych zobowiązań wobec klientów innych niż banki o ustalonym terminie wymagalności oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami procentowymi właściwymi dla poszczególnych produktów depozytowych. Wartość godziwa obliczana jest dla każdego depozytu oraz zobowiązania, następnie wartości godziwe dla całego portfela depozytowego grupowane są według rodzaju produktu oraz segmentu klienta. Dla depozytów płatnych na żądanie przyjmuje się, że dla nich wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.

Wartość godziwą długu podporządkowanego Banku oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o krzywą rentowności.

Wartość godziwą zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez PKO Bank Polski SA oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego.

Wartość godziwą zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez PKO Finance AB oszacowano na podstawie kwotowań Bloomberg.

Lokaty i depozyty międzybankowe oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego.

Należności z tytułu leasingu finansowego oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu dla transakcji leasingowych tego samego rodzaju zawieranych przez Grupę Kapitałową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień kończący okres sprawozdawczy.

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie wartości bilansowych i godziwych dla poszczególnych grup instrumentów finansowych, które nie zostały wykazane w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku:

  poziom hierarchii wartości godziwej metoda wyceny 31.12.2015
      wartość bilansowa wartość godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd wartość wymaganej zapłaty 13 743 864 13 743 864
Należności od banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 4 552 972 4 552 971
Kredyty i pożyczki udzielone klientom      190 413 708 183 613 721
kredyty mieszkaniowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 100 668 588 93 429 678
kredyty gospodarcze 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 58 057 837 58 749 000
kredyty konsumpcyjne 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 21 959 827 21 815 550
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 4 432 239 4 432 239
międzynarodowe organizacje finansowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 10 652 10 652
dłużne papiery wartościowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 5 284 565 5 176 602
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 210 330 213 624
Inne aktywa finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości 875 195 875 195
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 wartość wymaganej zapłaty 4 219 4 219
Zobowiązania wobec innych banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 18 288 797 18 288 795
Zobowiązania wobec klientów     195 758 461 195 718 940
wobec podmiotów gospodarczych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 51 213 728 51 214 193
wobec jednostek budżetowych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 9 134 366 9 134 366
wobec ludności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 135 410 367 135 370 381
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1, 2 kwotowania rynkowe/ zdyskontowane przepływy pieniężne 9 361 229 9 637 428
Dług podporządkowany 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 2 499 163 2 486 132
Inne zobowiązania finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty 2 340 804 2 340 804

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie wartości bilansowych i godziwych dla poszczególnych grup instrumentów finansowych, które nie zostały wykazane w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku:

  poziom hierarchii wartości godziwej metoda wyceny 31.12.2014
      wartość bilansowa wartość godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd wartość wymaganej zapłaty 11 738 371 11 738 371
Należności od banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 2 486 686 2 486 692
Kredyty i pożyczki udzielone klientom      179 497 384 170 510 276
kredyty mieszkaniowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 95 797 964 86 756 438
kredyty gospodarcze 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 58 231 138 58 274 526
kredyty konsumpcyjne 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 20 321 718 20 440 558
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 310 852 310 852
dłużne papiery wartościowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 4 835 712 4 727 902
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 233 358 241 902
Inne aktywa finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości 710 349 710 349
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 wartość wymaganej zapłaty 4 427 4 427
Zobowiązania wobec innych banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 19 394 482 19 394 544
Zobowiązania wobec klientów     174 386 766 174 352 166
wobec podmiotów gospodarczych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 40 932 868 40 932 943
wobec jednostek budżetowych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 4 778 337 4 778 337
wobec ludności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 128 675 561 128 640 886
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1, 2 kwotowania rynkowe/ zdyskontowane przepływy pieniężne 13 182 348 13 620 129
Dług podporządkowany 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 2 413 985 2 398 946
Inne zobowiązania finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty 2 321 761 2 321 761