41. Kapitały własne i akcjonariat Banku

  31.12.2015 31.12.2014
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000
Kapitał zapasowy 20 711 174 18 802 387
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 070 000 1 070 000
Pozostałe kapitały rezerwowe 3 536 391 3 474 127
Inne dochody całkowite, w tym: 100 244 28 280
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej (186) 1 006
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 170 646 31 046
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych (57 657) 5 204
Zyski i straty aktuarialne (12 559) (8 976)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (216 501) (192 692)
Niepodzielony wynik finansowy 1 222 413 (60 658)
Wynik okresu bieżącego netto 2 609 564 3 254 122
Udziały niekontrolujące (18 372) (10 015)
Kapitał własny ogółem 30 264 913 27 615 551

Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie przepisami prawa. Podział na poszczególne pozycje, opisane poniżej wynika z Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo bankowe oraz wymogów MSR 1.7, MSR 1.78.e, MSR 1.54.q-r i MSR 1.79.b. Pozycje kapitałów własnych jednostek zależnych, inne niż kapitał zakładowy w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, dodaje się do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej. Do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej włącza się tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów lub akcji przez jednostkę dominującą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce podziałowi i dystrybucji podlegają jedynie kapitały własne jednostki dominującej i poszczególnych spółek zależnych – ustalone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych.

Składniki kapitałów własnych

  • Kapitał zakładowy stanowi kapitał jednostki dominującej i wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców według wartości nominalnej.
  • Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutami Spółek Grupy Kapitałowej z odpisów z zysku oraz premii emisyjnych uzyskanych z emisji akcji pomniejszonych o koszty przeprowadzenia emisji i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółek Grupy Kapitałowej.
  • Fundusz ogólnego ryzyka w PKO Banku Polskim SA tworzony jest zgodnie z ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 128 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą „Prawo bankowe”, z odpisów z zysku netto i przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności Banku.
  • Kapitały rezerwowe są tworzone z odpisów z zysku netto. Kapitały rezerwowe przeznaczone są wyłącznie na pokrycie mogących powstać strat bilansowych.
  • Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej.
  • Inne dochody całkowite obejmują skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz związaną z nimi wartość podatku odroczonego, efektywną część zabezpieczenia przepływów pieniężnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń oraz związaną z nią wartość podatku odroczonego, jak również zyski i straty aktuarialne oraz związaną z nią wartość podatku odroczonego. Ponadto pozycja obejmuje udział jednostki dominującej w kapitale z aktualizacji wyceny jednostek stowarzyszonych oraz różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę polską wyniku finansowego netto jednostki zagranicznej po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów waluty na dzień kończący każdy miesiąc okresu obrotowego, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski oraz różnice kursowe powstałe z wyceny aktywów netto w jednostce zagranicznej.

Akcjonariat Banku

Według informacji posiadanych na dzień 31 grudnia 2015 roku akcjonariat Banku jest następujący:

Nazwa podmiotu Ilość akcji Ilość głosów % Wartość nominalna 1 akcji Udział w kapitale podstawowym %
         
Na dzień 31 grudnia 2015 roku
Skarb Państwa 367 918 980 29,43 1 zł 29,43
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny* 83 952 447 6,72 1 zł 6,72
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 64 594 448 5,17 1 zł 5,17
Pozostali** 733 534 125 58,68 1 zł 58,68
Razem 1 250 000 000 100,00 --- 100,00
Na dzień 31 grudnia 2014 roku
Skarb Państwa 392 406 277 31,39 1 zł 31,39
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny* 83 952 447 6,72 1 zł 6,72
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 64 594 448 5,17 1 zł 5,17
Pozostali 709 046 828 56,72 1 zł 56,72
Razem 1 250 000 000 100,00 --- 100,00

* Stan posiadania akcji na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 153,1 miliona akcji PKO Banku Polskiego SA przez BGK oraz Skarb Państwa.

** W tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na dzień publikacji raportu za III kwartał 2015 roku posiadał 24 487 297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Stan posiadania akcji na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 153,1 miliona akcji PKO Banku Polskiego SA przez BGK oraz Skarb Państwa.

W tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na dzień publikacji raportu za III kwartał 2015 roku posiadał 24 487 297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego SA wynikają te same prawa i obowiązki. Akcje nie są uprzywilejowane, ani w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego SA ogranicza jednak prawa głosu przysługujące akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe nie dotyczy:

  • akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Banku (tj. Skarb Państwa i BGK),
  • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa) oraz
  • akcjonariuszy działających wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugim na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. Ponadto, ograniczenie praw głosu wygasa, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.

Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Struktura kapitału akcyjnego PKO Banku Polskiego SA:

Seria Rodzaj akcji Ilość akcji Wartość nominalna1 akcji Wartość seriiwg wartości nominalnej
Seria A akcje zwykłe imienne 312 500 000 1 zł 312 500 000 zł
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197 500 000 1 zł 197 500 000 zł
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105 000 000 1 zł 105 000 000 zł
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385 000 000 1 zł 385 000 000 zł
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250 000 000 1 zł 250 000 000 zł
Razem --- 1 250 000 000 --- 1 250 000 000 zł

W 2015 roku i 2014 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane i są w pełni opłacone.