40. Rezerwy

Rezerwy na sprawy sporne zostały opisane w nocie 43 „Sprawy sporne”.

Szerzej na temat rezerw na udzielone zobowiązania pozabilansowe opisano w nocie 56.9 „Rezerwy na ekspozycje pozabilansowe” oraz w nocie 2.15 „Zobowiązania warunkowe”.

Inne rezerwy obejmują głównie rezerwę restrukturyzacyjną oraz rezerwy na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności, o których więcej zaprezentowane zostało w nocie 75 „Informacje o pakietowej sprzedaży wierzytelności”.

Za rok zakończonydnia 31 grudnia 2015 roku Rezerwana sprawy sporne Rezerwa na świadczenia emerytalno -rentowe oraz nagrody jubileuszowe Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje Inne rezerwy* Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku, w tym: 47 480 39 847 103 844 132 667 323 838
Rezerwa krótkoterminowa 47 165 3 141 73 707 132 667 256 680
Rezerwa długoterminowa 315 36 706 30 137 - 67 158
Z tytułu połączenia jednostek 2 343 128 - - 2 471
Utworzenie/aktualizacja rezerw 21 577 3 497 286 210 3 454 314 738
Rozwiązanie rezerw (33 406) (1 764) (304 233) (7 655) (347 058)
Wykorzystanie rezerw (29 303) (38) - (27 532) (56 873)
Różnice kursowe (38) - (57) - (95)
Inne zmiany i reklasyfikacje 13 716 4 363 (3 026) 20 15 073
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku, w tym:  22 369 46 033 82 738 100 954 252 094
Rezerwa krótkoterminowa 22 054 3 575 64 045 100 954 190 628
Rezerwa długoterminowa 315 42 458 18 693 - 61 466

* Pozycja „Inne rezerwy” obejmuje m.in. rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 67 410 tysięcy PLN oraz rezerwę na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności w kwocie 2 069 tysięcy PLN, rezerwy na sprawy sporne, w tym sądowe, których przedmiotem są wynagrodzenia na kwotę 479 tysięcy PLN.

Za rok zakończonydnia 31 grudnia 2014 roku Rezerwa na sprawy sporne Rezerwa na świadczenia emerytalno -rentowe oraz nagrody jubileuszowe Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje Inne rezerwy* Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2014 roku, w tym: 36 289 35 739 115 314 133 528 320 870
Rezerwa krótkoterminowa 36 289 2 458 88 464 133 528 260 739
Rezerwa długoterminowa - 33 281 26 850 - 60 131
Objęcie kontrolą jednostek zależnych 11 798 12 570 8 473 3 329 36 170
Utworzenie/aktualizacja rezerw 11 472 4 693 383 509 10 380 410 054
Rozwiązanie rezerw (3 782) (7 520) (406 626) (7 530) (425 458)
Wykorzystanie rezerw (625) (6 881) - (3 047) (10 553)
Różnice kursowe (131) - (49) - (180)
Inne zmiany i reklasyfikacje (7 541) 1 246 3 223 (3 993) (7 065)
Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku, w tym:  47 480 39 847 103 844 132 667 323 838
Rezerwa krótkoterminowa 47 165 3 141 73 707 132 667 256 680
Rezerwa długoterminowa 315 36 706 30 137 - 67 158

* Pozycja „Inne rezerwy” obejmuje m.in. rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 93 557 tysięcy PLN oraz rezerwę na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności w kwocie 1 785 tysięcy PLN.

Rezerwy na sprawy sporne utworzone zostały w wysokości oczekiwanych wypływów korzyści ekonomicznych.