20. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Według wartości bilansowej 31.12.2015 31.12.2014
Dłużne papiery wartościowe 766 641 1 915 120
emitowane przez Skarb Państwa, w tym: 648 695 1 825 454
obligacje skarbowe PLN 640 009 1 825 454
obligacje skarbowe EUR 8 686 -
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN 48 596 50 563
emitowane przez podmioty niefinansowe, w tym: 46 122 22 146
obligacje korporacyjne PLN 46 052 22 137
obligacje korporacyjne EUR 70 9
emitowane przez inne podmioty finansowe, w tym: 5 344 2 326
obligacje emitowane przez GPW PLN 5 238 2 248
obligacje korporacyjne PLN 106 78
emitowane przez banki, obligacje korporacyjne PLN 17 884 14 631
Udziały i akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 9 910 5 137
Certyfikaty inwestycyjne 6 648 3 891
Prawa do akcji - 278
Razem 783 199 1 924 426
 

Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej 31.12.2015 31.12.2014
obligacje skarbowe PLN 630 764 1 741 972
obligacje komunalne PLN 46 156 48 067
obligacje korporacyjne PLN 69 992 38 323
obligacje korporacyjne EUR 75 9
obligacje skarbowe EUR 8 630 -

Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 31.12.2015 31.12.2014
  2,1472% 1,9975%

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 2015 2014
Stan na początek okresu 1 924 426 479 881
Różnice kursowe 14 919 58
Zwiększenia 153 956 971 204 794 395
Zmniejszenia (155 112 529) (203 348 345)
Zmiany wartości godziwej (588) (1 563)
Stan na koniec okresu 783 199 1 924 426

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, a dla których Grupa Kapitałowa utrzymywałaby zaangażowanie w tych aktywach.

Do przeniesionych aktywów finansowych których Grupa Kapitałowa nie wyłącza ze sprawozdania finansowego należy zaliczyć aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji sell-buy-back (obligacje skarbowe).

Wartość bilansowa 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 831 303 926 977
Zobowiązania z tytułu sell-buy-back 829 114 927 553
 

Wstępny Depozyt Rozliczeniowy KDPW

Dom Maklerski utrzymuje obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych stanowiące zabezpieczenie rozliczeń transakcji z Izbą Rozliczeniową.

  31.12.2015 31.12.2014
Wartość depozytu 7 998 7 998
Wartość nominalna zabezpieczenia 8 000 8 000
Rodzaj zabezpieczenia obligacje skarbowe obligacje skarbowe
Wartość bilansowa zabezpieczenia 8 038 8 112

Dłużne papiery wartościowe wg terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2015 roku (w wartości bilansowej) do 1 miesiąca powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy powyżej 3 miesięcydo 1 roku powyżej 1 rokudo 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dłużne papiery wartościowe            
emitowane przez Skarb Państwa 188 761 - 267 575 98 281 94 078 648 695
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - - 3 587 2 940 42 069 48 596
emitowane przez podmioty niefinansowe - - 5 768 31 322 9 032 46 122
emitowane przez inne podmioty finansowe - - 47 4 287 1 010 5 344
emitowane przez banki - - 40 14 498 3 346 17 884
Razem 188 761 - 277 017 151 328 149 535 766 641

Dłużne papiery wartościowe wg terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2014 roku (w wartości bilansowej) do 1 miesiąca powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy powyżej 3 miesięcydo 1 roku powyżej 1 rokudo 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dłużne papiery wartościowe            
emitowane przez Skarb Państwa 54 632 7 281 488 236 709 697 565 608 1 825 454
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 255 596 7 535 42 177 50 563
emitowane przez podmioty niefinansowe - - 183 20 226 1 737 22 146
emitowane przez inne podmioty finansowe 34 - - 2 292 - 2 326
emitowane przez banki 102 - - 11 949 2 580 14 631
Razem 54 768 7 536 489 015 751 699 612 102 1 915 120