23. Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Według wartości bilansowej 31.12.2015 31.12.2014
Dłużne papiery wartościowe 13 337 373 13 804 860
emitowane przez banki centralne, bony pieniężne NBP 10 036 898 10 998 812
emitowane przez Skarb Państwa, w tym: 3 052 701 2 478 708
obligacje skarbowe PLN 1 934 817 2 452 213
obligacje skarbowe EUR 91 634 -
obligacje skarbowe CHF 993 615 -
obligacje skarbowe UAH 32 635 26 495
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 247 263 253 817
obligacje komunalne EUR 131 341 139 882
obligacje komunalne PLN 115 922 113 935
emitowane przez podmioty niefinansowe - obligacje korporacyjne PLN 511 511
emitowane przez banki - obligacje strukturyzowane PLN - 73 012
Jednostki uczestnictwa w UFK (ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe) związane z produktami ubezpieczeniowymi należącymi do grupy produktów inwestycyjnych gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający. 1 816 727 1 918 288
Razem 15 154 100 15 723 148

Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej 31.12.2015 31.12.2014
bony pieniężne NBP PLN 10 040 000 11 000 000
obligacje skarbowe PLN 1 916 493 2 371 934
obligacje skarbowe EUR 98 015 -
obligacje skarbowe CHF 984 850 -
obligacje skarbowe UAH 11 192 15 497
obligacje komunalne EUR 106 538 106 558
obligacje komunalne PLN 100 000 100 000
obligacje korporacyjne PLN 500 500
obligacje strukturyzowane PLN - 74 141

Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 31.12.2015 31.12.2014
  0,9975% 1,9612%

Zmiana stanu instrumentów finansowych przy poczatkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2015 2014
Stan na początek okresu 15 723 148 15 204 756
Objęcie kontrolą jednostek zależnych - 5 599 561
Różnice kursowe (56 020) (5 792)
Zwiększenia 586 857 662 637 674 906
Zmniejszenia (587 480 734) (642 818 356)
Zmiany wartości godziwej 110 044 68 073
Stan na koniec okresu 15 154 100 15 723 148

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku w portfelu Grupy Kapitałowej nie było aktywów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat stanowiących zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji sell-buy-back (obligacje skarbowe) oraz powiązanych z nimi zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, ale Grupa Kapitałowa utrzymuje zaangażowanie w tych aktywach.

Dłużne papiery wartościowe wg terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2015 roku w wartości bilansowej do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 rokudo 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dłużne papiery wartościowe            
emitowane przez banki centralne 10 036 898 - - - - 10 036 898
emitowane przez Skarb Państwa 36 072 5 992 371 951 2 262 929 375 757 3 052 701
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 247 263 - 247 263
emitowane przez podmioty niefinansowe - 511 - - - 511
Razem 10 072 970 6 503 371 951 2 510 192 375 757 13 337 373
 
Dłużne papiery wartościowe wg terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2014 roku w wartości bilansowej do 1 miesiąca powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dłużne papiery wartościowe            
emitowane przez banki centralne 10 998 812 - - - - 10 998 812
emitowane przez Skarb Państwa 411 437 - 150 515 1 441 084 475 672 2 478 708
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - - - 253 817 - 253 817
emitowane przez banki 10 124 14 068 48 820 - - 73 012
emitowane przez podmioty niefinansowe - - - 511 - 511
Razem 11 420 373 14 068 199 335 1 695 412 475 672 13 804 860