21. Pochodne instrumenty finansowe

W ramach swojej działalności Bank i inne spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują różnego typu pochodne instrumenty finansowe służące do celów zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Najczęściej wykorzystywanymi typami instrumentów pochodnych w działalności Grupy Kapitałowej są: IRS, CIRS, FX Swap, FRA, Opcje, Forward. Pozostałe spółki zależne Grupy Kapitałowej mogą zawierać transakcje instrumentami pochodnymi wyłącznie w celu zabezpieczania ryzyka wynikającego z działalności podstawowej danej spółki.

Typ instrumentów zabezpieczających 31.12.2015 31.12.2014
  Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
Instrumenty zabezpieczające 508 665 998 527 599 841 494 961
Pozostałe instrumenty pochodne 3 838 604 3 626 240 4 894 981 5 050 180
Razem 4 347 269 4 624 767 5 494 822 5 545 141
Rodzaj kontraktu 31.12.2015 31.12.2014
  Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
IRS 3 206 281 3 053 133 4 591 519 4 439 830
CIRS 472 355 1 210 159 340 972 616 841
FX Swap 309 954 85 953 227 857 237 542
Opcje 237 919 177 513 185 366 133 912
FRA 16 226 22 192 59 078 63 505
Forward 104 534 72 588 89 113 52 838
Inne - 3 229 917 673
Razem 4 347 269 4 624 767 5 494 822 5 545 141
Wartości nominalne instrumentów bazowych na dzień 31.12.2015 roku
  do 1 miesiąca powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy powyżej 3 miesięcydo 1 roku powyżej 1 rokudo 5 lat powyżej 5 lat Razem
Transakcje walutowe
Swap walutowy (FX Swap) 31 379 492 10 782 600 7 271 374 2 218 167 - 51 651 633
Zakup walut 15 725 974 5 432 226 3 668 250 1 137 414 - 25 963 864
Sprzedaż walut 15 653 518 5 350 374 3 603 124 1 080 753 - 25 687 769
Forward walutowy (Forward) 4 674 755 2 128 625 5 855 274 3 353 261 - 16 011 915
Zakup walut 2 337 607 1 075 483 2 926 778 1 657 658 - 7 997 526
Sprzedaż walut 2 337 148 1 053 142 2 928 496 1 695 603 - 8 014 389
Opcje 2 026 608 3 215 545 10 167 256 8 121 441 153 990 23 684 840
Zakup 1 087 980 1 787 204 5 413 169 4 123 394 76 995 12 488 742
Sprzedaż 938 628 1 428 341 4 754 087 3 998 047 76 995 11 196 098
Cross Currency (CIRS) 1 719 726 168 970 1 899 495 25 454 347 12 779 312 42 021 850
Zakup 797 283 84 485 914 645 12 436 092 6 436 317 20 668 822
Sprzedaż 922 443 84 485 984 850 13 018 255 6 342 995 21 353 028
Transakcje stopy procentowej
Swap na stopę procentową (IRS) 17 405 750 44 348 814 82 712 826 225 911 426 41 427 214 411 806 030
Zakup 8 702 875 22 174 555 41 356 846 112 955 713 20 713 607 205 903 596
Sprzedaż 8 702 875 22 174 259 41 355 980 112 955 713 20 713 607 205 902 434
Forward Rate Agreement (FRA) 16 313 000 17 500 000 18 215 000 750 000 - 52 778 000
Zakup 8 824 000 8 625 000 7 155 000 750 000 - 25 354 000
Sprzedaż 7 489 000 8 875 000 11 060 000 - - 27 424 000
Pozostałe transakcje
Inne (w tym na indeks giełdowy) 2 309 481 8 373 17 393 1 000 - 2 336 247
Zakup 834 315 43 16 098 - - 850 456
Sprzedaż 1 475 166 8 330 1 295 1 000 - 1 485 791
Razem instrumenty pochodne 75 828 812 78 152 927 126 138 618 265 809 642 54 360 516 600 290 515
Wartości nominalne instrumentów bazowych na dzień 31.12.2014 roku
  do 1 miesiąca powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy powyżej 3 miesięcydo 1 roku powyżej 1 rokudo 5 lat powyżej 5 lat Razem
Transakcje walutowe
Swap walutowy (FX Swap) 33 083 683 5 081 541 6 685 243 1 956 - 44 852 423
Zakup walut 16 567 911 2 549 927 3 300 566 972 - 22 419 376
Sprzedaż walut 16 515 772 2 531 614 3 384 677 984 - 22 433 047
Forward walutowy (Forward) 1 923 619 3 856 935 5 868 067 2 492 142 - 14 140 763
Zakup walut 961 724 1 931 692 2 929 934 1 248 425 - 7 071 775
Sprzedaż walut 961 895 1 925 243 2 938 133 1 243 717 - 7 068 988
Opcje 1 674 263 1 685 847 5 169 592 9 643 722 - 18 173 424
Zakup 839 372 838 616 2 579 685 4 784 088 - 9 041 761
Sprzedaż 834 891 847 231 2 589 907 4 859 634 - 9 131 663
Cross Currency (CIRS) 2 667 659 - 9 081 656 19 181 620 19 870 929 50 801 864
Zakup 1 330 822 - 4 434 648 9 513 434 10 032 464 25 311 368
Sprzedaż 1 336 837 - 4 647 008 9 668 186 9 838 465 25 490 496
Transakcje stopy procentowej
Swap na stopę procentową (IRS) 15 563 390 27 969 212 99 850 642 241 827 138 39 423 204 424 633 586
Zakup 7 781 695 13 984 922 49 925 893 120 913 987 19 711 602 212 318 099
Sprzedaż 7 781 695 13 984 290 49 924 749 120 913 151 19 711 602 212 315 487
Forward Rate Agreement (FRA) 21 823 000 22 975 000 47 575 000 10 850 000 - 103 223 000
Zakup 11 544 000 9 605 000 22 200 000 5 725 000 - 49 074 000
Sprzedaż 10 279 000 13 370 000 25 375 000 5 125 000 - 54 149 000
Pozostałe transakcje
Inne (w tym na indeks giełdowy) 3 274 082 130 246 1 672 853 1 035 139 - 6 112 320
Zakup 1 296 588 67 802 662 743 552 384 - 2 579 517
Sprzedaż 1 977 494 62 444 1 010 110 482 755 - 3 532 803
Razem instrumenty pochodne 80 009 696 61 698 781 175 903 053 285 031 717 59 294 133 661 937 380