37. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

  31.12.2015 31.12.2014
Zobowiązania z tytułu emisji    
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 9 361 229 13 182 348
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB 7 332 263 12 032 368
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 1 645 917 747 825
obligacje wyemitowane przez PKO Leasing SA 363 130 402 155
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA 19 919 -
Instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 71 744 118 262
Razem 9 432 973 13 300 610

  31.12.2015 31.12.2014
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty:    
do 1 miesiąca 46 411 557 314
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 482 538 635 363
od 3 miesięcy do 1 roku 2 649 916 5 313 454
od 1 roku do 5 lat 2 149 637 3 085 517
powyżej 5 lat 4 104 471 3 708 962
Razem 9 432 973 13 300 610

W 2015 roku Bank wyemitował obligacje bankowe w PLN o wartości nominalnej 2 800 tysięcy PLN, klasyfikowane odpowiednio jako wyceniane według zamortyzowanego kosztu jak również obligacje bankowe w EUR o wartości nominalnej 852 300 tysięcy PLN, klasyfikowane jako zobowiązanie wyceniane według zamortyzowanego kosztu. W 2015 roku zostały umorzone bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 2 800 594 tysiące PLN.

Zmiana wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dotycząca wyemitowanych bankowych papierach wartościowych według stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosi 5 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 649 tysięcy PLN).

W 2015 roku PKO Leasing SA wyemitował obligacje o wartości nominalnej 2 045 000 tysięcy PLN oraz wykupił obligacje o wartości nominalnej 2 270 000 tysięcy PLN. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji wynosiło w wartości nominalnej 365 000 tysięcy PLN, z czego zadłużenie wobec Banku wynosiło w wartości nominalnej 240 tysięcy PLN.

Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB:

Data emisji Wartośćnominalna Waluta Termin zapadalności wartość bilansowa na dzień 31.12.2015 wartość bilansowa na dzień 31.12.2014
21.10.2010* 800 000 EUR 21.10.2015 - 3 427 536
07.07.2011 250 000 CHF 07.07.2016 1 003 047 901 443
25.07.2012 50 000 EUR 25.07.2022 214 573 213 768
21.09.2012 500 000 CHF 21.12.2015 - 1 772 805
26.09.2012 1 000 000 USD 26.09.2022 3 938 519 3 540 943
23.01.2014 500 000 EUR 23.01.2019 2 176 124 2 175 873
Razem       7 332 263 12 032 368

*Uwzględniono eliminację obligacji będących w portfelu DM PKO Banku Polskiego SA.