29. Zapasy

Wartość bilansowa zapasów według rodzaju 31.12.2015 31.12.2014
Inwestycje budowlane do sprzedaży 201 468 -
Towary 150 401 143 336
Wyroby gotowe 63 872 -
Materiały 22 459 24 544
Odpisy aktualizujące wartość zapasów (37 252) (29 164)
Razem 400 948 138 716

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Wartość rozchodu pozycji zapasów ustala się w drodze szczegółowej identyfikacji poszczególnych cen nabycia lub kosztów wytworzenia składników, które dotyczą realizacji konkretnych przedsięwzięć.