31. Rzeczowe aktywa trwałe

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Grunty
i budynki
Maszyny
i urządzenia
Środki
transportu
Środki trwałe
w budowie
Nieruchomości inwestycyjne Inne Ogółem
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 2 574 292 2 042 418 106 772 171 047 132 789 585 340 5 612 658
Zwiększenia, w tym: 212 133 22 573 75 511 355 014 26 144 32 679 724 054
objęcie kontrolą jednostek zależnych - - - - - - -
nabycie i inne zmiany, w tym: 30 727 17 746 69 246 337 319 25 589 12 554 493 181
z tytułu połączenia jednostek 28 029 5 236 1 484 52 - 7 580 42 381
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży 174 648 4 335 587 329 - 19 940 199 839
inne 6 758 492 5 678 17 366 555 185 31 034
Zmniejszenia, w tym: (151 654) (331 523) (68 647) (14 547) (2 349) (34 417) (603 137)
likwidacja i sprzedaż (91 598) (240 370) (2 098) (530) (1 900) (28 395) (364 891)
różnice kursowe (16 489) (14 296) (1 251) (1 763) - (5 755) (39 554)
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (26 755) (2 227) - - (108) (6) (29 096)
klasyfikacja do zapasów - - - - - - -
inne (16 812) (74 630) (65 298) (12 254) (341) (261) (169 596)
Transfery z nakładów na środki trwałe 77 923 116 360 - (246 769) - 52 486 -
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 2 712 694 1 849 828 113 636 264 745 156 584 636 088 5 733 575
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (967 020) (1 542 479) (27 199) - (3 096) (409 229) (2 949 023)
Zwiększenia, w tym: (101 291) (181 328) (17 997) (6) (4 001) (62 757) (367 380)
objęcie kontrolą jednostek zależnych - - - - - - -
amortyzacja okresu (99 072) (175 593) (15 881) - (4 001) (56 372) (350 919)
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (1 450) (637) (6) - (1 270) (3 363)
inne, w tym: (2 219) (4 285) (1 479) - - (5 115) (13 098)
z tytułu połączenia jednostek (2 219) (2 792) (1 458) - - (3 741) (10 210)
Zmniejszenia, w tym: 62 484 304 062 21 193 - 886 33 395 422 020
likwidacja i sprzedaż 54 586 236 183 1 748 - (3) 26 785 319 299
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - - - - 10 - 10
różnice kursowe 2 510 8 535 618 - - 3 210 14 873
inne 5 388 59 344 18 827 - 879 3 400 87 838
Transfery z środków trwałych na aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - - - -
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 005 827) (1 419 745) (24 003) (6) (6 211) (438 591) (2 894 383)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (4 511) (109) - (5 460) - - (10 080)
Zwiększenia, w tym: (66 425) (3 307) - - (8 560) (8 822) (87 114)
utworzenie w okresie (45 962) (3 194) - - (2 826) (1 313) (53 295)
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży (6 626) (97) (6 848) (13 571)
inne, w tym: (13 837) (16) (5 734) (661) (20 248)
z tytułu połączenia jednostek (13 683) - - - - (651) (14 334)
Zmniejszenia, w tym: 37 586 791 - 1 517 - 294 40 188
rozwiązanie w okresie 34 284 791 - - 294 35 369
zmniejszenie z tytułu spisania aktywów - - - - - - -
różnice kursowe 2 911 - - - - - 2 911
inne 391 - - 1 517 - - 1 908
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (33 350) (2 625) - (3 943) (8 560) (8 528) (57 006)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 602 761 499 830 79 573 165 587 129 693 176 111 2 653 555
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 673 517 427 458 89 633 260 796 141 813 188 969 2 782 186

Wartość pozabilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku na mocy umów leasingu operacyjnego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wyniosła 74 930 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 66 705 tysięcy PLN). W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dnia 31 grudnia 2014 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego Grupy Kapitałowej do rzeczowych aktywów trwałych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Grunty
i budynki
Maszyny
i urządzenia
Środki
transportu
Środki trwałe
w budowie
Nieruchomości inwestycyjne Inne Ogółem
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 2 521 878 2 056 907 102 115 145 435 114 605 530 807 5 471 747
Zwiększenia, w tym: 326 886 83 505 30 034 290 753 106 326 55 213 892 717
objęcie kontrolą jednostek zależnych 299 832 69 829 1 859 1 629 63 652 48 569 485 370
nabycie i inne zmiany 133 13 453 27 915 288 850 42 674 6 500 379 525
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży 16 405 145 128 - - - 16 678
inne 10 516 78 132 274 - 144 11 144
Zmniejszenia, w tym: (332 879) (235 662) (5 388) (8 290) (88 142) (61 456) (751 806)
likwidacja i sprzedaż (35 375) (200 178) (1 773) - (8 971) (45 713) (292 010)
różnice kursowe (36 867) (30 214) (2 453) (4 308) - (12 511) (86 353)
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (260 507) - - - - (72) (260 579)
klasyfikacja do zapasów - - (19 989) - (79 171) - (99 160)
inne (130) (5 270) (1 162) (3 982) - (3 160) (13 704)
Transfery z nakładów na środki trwałe 58 407 137 668 - (256 851) - 60 776 -
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 2 574 292 2 042 418 106 772 171 047 132 789 585 340 5 612 658
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (887 122) (1 559 677) (26 112) - (16) (375 503) (2 848 430)
Zwiększenia, w tym: (177 168) (204 553) (15 289) - (3 080) (87 685) (487 775)
objęcie kontrolą jednostek zależnych (86 467) (42 703) (660) - (1 416) (32 998) (164 244)
amortyzacja okresu (90 482) (161 595) (14 581) - (1 664) (51 228) (319 550)
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (116) (48) - - - (164)
inne (219) (139) - - - (3 459) (3 817)
Zmniejszenia, w tym: 97 270 221 751 14 202 - - 53 959 387 182
likwidacja i sprzedaż 19 449 198 667 1 400 - - 43 402 262 918
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 70 949 - - - - 72 71 021
różnice kursowe 6 769 18 728 1 373 - - 7 622 34 492
inne 103 4 356 11 429 - - 2 863 18 751
Transfery z środków trwałych na aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - - - -
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (967 020) (1 542 479) (27 199) - (3 096) (409 229) (2 949 023)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (7 447) (109) - (4 528) - - (12 084)
Zwiększenia, w tym: - (4) - (3 189) - - (3 193)
utworzenie w okresie - (4) - (3 189) - - (3 193)
Zmniejszenia, w tym: 2 936 4 - 2 257 - - 5 197
rozwiązanie w okresie - - - - - - -
zmniejszenie z tytułu spisania aktywów 16 4 - - - - 20
różnice kursowe 2 920 - - 2 257 - - 5 177
inne - - - - - - -
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (4 511) (109) - (5 460) - - (10 080)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 627 309 497 121 76 003 140 907 114 589 155 304 2 611 233
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 602 761 499 830 79 573 165 587 129 693 176 111 2 653 555

W 2015 roku i 2014 roku Grupa Kapitałowa otrzymała odpowiednio odszkodowanie od stron trzecich z tytułu utraty wartości lub utraty rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 18 993 tysiące PLN i 14 986 tysięcy PLN ujęte w rachunku zysków i strat.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku istotną pozycję stanowi wartość 46 243 tysiące PLN dotycząca kosztów organizacji działalności nowego ośrodka (w 2014 roku wynosiła 50 988 tysięcy PLN i dotyczyła nabycia elementów infrastruktury IT).

Leasing operacyjny-leasingodawca

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego 31.12.2015 31.12.2014
Dla okresu:
do 1 roku 43 351 30 021
od 1 roku do 5 lat 16 415 17 166
powyżej 5 lat 4 902 8 875
Razem 64 668 56 062

Dla umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Na dzień sporządzenia sprawozdania aktywa oddane w leasing na podstawie leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco:

za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku Środki transportu oddane w leasing operacyjny Nieruchomości oddane w leasing operacyjny Maszyny i urządzenia oddane w leasing operacyjny Ogółem
Wartość brutto na początek okresu 39 112 4 970 867 44 949
Zmiany w okresie (5 393) (2 264) - (7 657)
Wartość brutto 33 719 2 706 867 37 292
Umorzenie na początek okresu (6 026) (363) (235) (6 624)
Amortyzacja za okres (5 334) (32) (217) (5 583)
Inne zmiany umorzenia, w tym różnice kursowe 12 174 221 - 12 395
Umorzenie 814 (174) (452) 188
Odpis aktualizujący na początek okresu - (628) - (628)
Odpis aktualizujący ujęty w okresie - (327) - (327)
Odpis aktualizujący - (955) - (955)
Wartość netto 34 533 1 577 415 36 525

za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Środki transportu oddane w leasing operacyjny Nieruchomości oddane w leasing operacyjny Maszyny i urządzenia oddane w leasing operacyjny Ogółem
Wartość brutto na początek okresu 37 485 6 510 867 44 862
Zmiany w okresie 1 627 (1 540) - 87
Wartość brutto 39 112 4 970 867 44 949
Umorzenie na początek okresu (5 436) (525) (18) (5 979)
Amortyzacja za okres (5 251) (89) (217) (5 557)
Transfery 4 464 - - 4 464
Inne zmiany umorzenia, w tym różnice kursowe 197 251 - 448
Umorzenie (6 026) (363) (235) (6 624)
Odpis aktualizujący na początek okresu - (1 036) - (1 036)
Różnice kursowe - 408 - 408
Odpis aktualizujący - (628) - (628)
Wartość netto 33 086 3 979 632 37 697