24. Kredyty i pożyczki udzielone klientom.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom ze względu na sektor i typ produktu 31.12.2015 31.12.2014
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym: 198 700 917 187 519 861
sektor finansowy 4 834 177 1 630 191
gospodarcze, w tym: 391 286 1 319 339
należności z tytułu leasingu finansowego 101 -
środki Domu Maklerskiego w Funduszu Gwarancyjnym Giełdy oraz depozyt początkowy 10 217 11 440
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 4 432 239 310 852
międzynarodowe organizacje finansowe 10 652 -
sektor niefinansowy 183 864 042 175 789 529
mieszkaniowe 103 005 812 98 105 676
gospodarcze, w tym: 54 668 212 53 930 247
należności z tytułu leasingu finansowego 5 664 209 5 154 057
konsumpcyjne 23 529 145 21 644 625
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne) 2 660 873 2 108 981
sektor budżetowy 10 002 698 10 100 141
gospodarcze, w tym: 7 307 327 7 277 642
należności z tytułu leasingu finansowego 71 584 75 267
dłużne papiery wartościowe (komunalne) 2 695 371 2 822 499
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, w tym: (8 287 209) (8 022 477)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe (202 068) (184 807)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto  190 413 708 179 497 384

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według metod kalkulacji odpisów 31.12.2015 31.12.2014
Wyceniane według metody zindywidualizowanej 7 549 635 7 377 955
Ze stwierdzoną utratą wartości, w tym: 5 412 768 5 615 878
należności z tytułu leasingu finansowego 407 063 344 975
Bez stwierdzonej utraty wartości, w tym: 2 136 867 1 762 077
należności z tytułu leasingu finansowego 332 905 300 021
Wyceniane według metody portfelowej 7 688 142 7 361 432
Ze stwierdzoną utratą wartości, w tym: 7 688 142 7 361 432
należności z tytułu leasingu finansowego 96 732 106 401
Wyceniane według metody grupowej (IBNR), w tym: 183 463 140 172 780 474
należności z tytułu leasingu finansowego 4 899 194 4 477 927
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto  198 700 917 187 519 861
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym: (2 895 857) (2 963 733)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe (111 165) (95 057)
Ze stwierdzoną utratą wartości, w tym: (2 882 352) (2 948 025)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe (109 504) (95 057)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody portfelowej, w tym: (4 822 183) (4 426 869)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe (77 804) (75 273)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR), w tym: (569 169) (631 875)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe (13 099) (14 477)
Odpisy - razem (8 287 209) (8 022 477)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto  190 413 708 179 497 384

Szczegółowy opis zmian odpisów zaprezentowano w nocie 13 „Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw”.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 6,6% (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 6,9%), natomiast wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na dzień 31 grudnia 2015 roku (wyliczony jako udział odpisów aktualizujących wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom ogółem do wartości bilansowej brutto kredytów z rozpoznaną utratą wartości) wyniósł 63,3% (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 61,8%).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni w stosunku do wartości brutto kredytów i pożyczek wyniósł 4,9% (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 5,2%).

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według segmentów klienta 31.12.2015 31.12.2014
Kredyty i pożyczki udzielone brutto, w tym: 198 700 917 187 519 861
bankowości hipotecznej 96 060 668 90 768 711
korporacyjne 51 160 753 50 661 094
bankowości detalicznej i prywatnej 23 529 145 21 644 625
małych i średnich przedsiębiorstw 23 497 243 24 123 139
międzynarodowe organizacje finansowe 10 652 -
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 4 432 239 310 852
pozostałe należności 10 217 11 440
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (8 287 209) (8 022 477)
Kredyty i pożyczki udzielone netto  190 413 708 179 497 384
 

Struktura kredytów i pożyczek przedstawiona w nocie obejmuje następującą segmentację:

  • kredyty gospodarcze podmiotów finansowych (tj. np. firmy leasingowe, ubezpieczeniowe, towarzystwa inwestycyjne) obejmują bankowość korporacyjną,
  • kredyty mieszkaniowe obejmują kredyty bankowości hipotecznej i klientów rynku mieszkaniowego, segmentu klienta korporacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie produktów przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
  • kredyty gospodarcze podmiotów niefinansowych, w zależności od rozmiaru podmiotu, obejmują kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, rynku mieszkaniowego oraz kredyty korporacyjne udzielane podmiotom gospodarczym z przeznaczeniem innym niż na cele mieszkaniowe,
  • kredyty konsumpcyjne obejmują bankowość detaliczną i prywatną,
  • kredyty gospodarcze podmiotów budżetowych obejmują kredyty bankowości korporacyjnej,
  • reklasyfikowane papiery dłużne prezentowane są w segmencie klienta korporacyjnego.

Dłużne papiery wartościowe w portfelu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 31.12.2015 31.12.2014
Dłużne papiery wartościowe reklasyfikowane do portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom, brutto 1 339 721 1 494 983
Dłużne papiery wartościowe bezpośrednio klasyfikowane do portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom, brutto 4 016 523 3 436 497
Odpisy (71 679) (94 704)
Razem dłużne papiery wartościowe, netto  5 284 565 4 836 776

Reklasyfikacja papierów wartościowych

W 2012 roku ze względu na zmianę intencji co do utrzymywania wybranego portfela nieskarbowych papierów wartościowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu do kategorii dostępne do sprzedaży Grupa Kapitałowa dokonała ich przekwalifikowania do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom. W wyniku reklasyfikacji portfela zmianie uległy zasady wyceny portfela tj. z wyceny do wartości godziwej na wycenę według zamortyzowanego kosztu.

Dłużne papiery wartościowe reklasyfikowane z kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom według stanu na dzień reklasyfikacji:

Portfel reklasyfikowany w 3 kwartale 2012 wartość nominalna wartość godziwa wartość bilansowa
Obligacje komunalne 778 233 807 275 807 275
Obligacje korporacyjne 632 160 632 013 632 013
Razem 1 410 393 1 439 288 1 439 288
 

Portfel reklasyfikowany w 4 kwartale 2012 wartość nominalna wartość godziwa wartość bilansowa
Obligacje komunalne 440 950 430 124 430 124
Obligacje korporacyjne 656 630 661 546 661 546
Razem 1 097 580 1 091 670 1 091 670

Dłużne papiery wartościowe reklasyfikowane z kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom według stanu na dzień:

Na dzień 31.12.2015 roku wartość nominalna wartość godziwa wartość bilansowa
Obligacje komunalne 745 362 741 656 747 693
Obligacje korporacyjne 582 000 591 416 537 703
Razem 1 327 362 1 333 072 1 285 396

Na dzień 31.12.2014 roku wartość nominalna wartość godziwa wartość bilansowa
Obligacje komunalne 850 183 847 435 853 129
Obligacje korporacyjne 631 640 640 689 568 483
Razem 1 481 823 1 488 124 1 421 612

Zmiana wartości godziwej jaka zostałaby rozpoznana w rachunku zysków i strat i/lub w innych dochodach całkowitych gdyby nie dokonano przekwalifikowania wyniosłaby za okres od daty reklasyfikacji do dnia 31 grudnia 2015 roku (4 700) tysięcy PLN (31 grudnia 2014 roku (5 720) tysięcy PLN). Na dzień 31 grudnia 2015 roku średnia efektywna stopa procentowa dla portfela dłużnych papierów wartościowych wynosiła 3,2558% (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 3,632%).  

Umowy leasingu finansowego

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność leasingową poprzez spółki z Grupy PKO Leasing SA.

Wartość kwot inwestycji leasingowych brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnych na dzień 31 grudnia 2015 roku Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Niezrealizowane przychody
Należności leasingowe brutto:      
do 1 roku 2 317 051 2 100 243 216 808
od 1 roku do 5 lat 3 483 688 3 204 114 279 574
powyżej 5 lat 477 436 431 537 45 899
Razem brutto 6 278 175 5 735 894 542 281
Odpisy z tytułu utraty wartości (202 068) (202 068) -
Razem netto 6 076 107 5 533 826 542 281
Wartość kwot inwestycji leasingowych brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnych na dzień 31 grudnia 2014 roku Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Niezrealizowane przychody
Należności leasingowe brutto:      
do 1 roku 2 117 836 1 899 603 218 233
od 1 roku do 5 lat 3 153 066 2 862 421 290 645
powyżej 5 lat 527 165 467 300 59 865
Razem brutto 5 798 067 5 229 324 568 743
Odpisy z tytułu utraty wartości (184 808) (184 808) -
Razem netto 5 613 259 5 044 516 568 743

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku brak jest niegwarantowanych wartości końcowych przypadających leasingodawcy.