19. Należności od banków

  31.12.2015 31.12.2014
Lokaty w bankach 2 484 467 1 630 832
Rachunki bieżące 951 480 835 582
Udzielone kredyty i pożyczki 134 180 16 146
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 980 630 -
Środki pieniężne w drodze 2 620 4 237
Razem 4 553 377 2 486 797
Odpis z tytułu utraty wartości należności, w tym: (405) (111)
odpis z tytułu utraty wartości na należność od banku zagranicznego (146) -
Razem netto 4 552 972 2 486 686

Ryzyko związane z należnościami od banków zostało szerzej opisane w nocie 56 „Zarządzanie ryzykiem kredytowym”.

Zobowiązania z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych

Środki pieniężne na lokatach w bankach zawierają aktywa będące zabezpieczeniem zobowiązań własnych, w tym przypadku rozliczeń z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych. Wartość tych aktywów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 1 313 091 tysiąca PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 1 051 625 tysięcy PLN).

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia w kwocie 3 520 838 tysięcy PLN są w całości traktowane jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 2 516 484 tysiące PLN).