30. Wartości niematerialne

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Oprogramowanie Wartość firmy nabytaw wyniku połączeniajednostekgospodarczych (w tym wartość firmyjednostekzależnych) Przyszłe zyski z zawartych umów ubezpieczeniowych Relacje z klientami Inne, w tymnakłady Ogółem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 3 699 962 1 311 960 140 555 86 499 429 368 5 668 344
Zwiększenia, w tym: 39 707 56 425 - - 353 062 449 194
nabycie 28 935 - - - 351 204 380 139
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży 1 141 56 425 - - 730 58 296
inne 9 631 - - - 1 128 10 759
Zmniejszenia, w tym: (25 987) - - - (106 792) (132 779)
sprzedaż i likwidacja - - - - (55 208) (55 208)
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (16 994) - - - - (16 994)
różnice kursowe (6 372) - - - (271) (6 643)
inne (2 621) - - - (51 313) (53 934)
Transfery z nakładów na oprogramowanie 354 650 - - - (354 650) -
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 4 068 332 1 368 385 140 555 86 499 320 988 5 984 759
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 972 687) - (18 253) (19 247) (138 930) (2 149 117)
Zwiększenia, w tym: (419 711) - (23 095) (19 138) (8 762) (470 706)
amortyzacja okresu (417 919) - (22 358) (19 138) (8 254) (467 669)
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży (843) - - - (508) (1 351)
inne (949) - (737) - - (1 686)
Zmniejszenia, w tym: 12 621 - - - 84 764 97 385
sprzedaż i likwidacja 3 843 - - - 52 760 56 603
różnice kursowe 3 329 - - - 16 3 345
inne 5 449 - - - 31 988 37 437
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (2 379 777) - (41 348) (38 385) (62 928) (2 522 438)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (15 373) (118 232) - - (6 121) (139 726)
Zwiększenia, w tym: (287) (51 511) - - - (51 798)
utworzenie w okresie (186) - - - - (186)
klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży (101) (51 511) - - - (51 612)
Zmniejszenia, w tym: 186 - - - - 186
zmniejszenie z tytułu spisania aktywów 186 - - - - 186
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (15 474) (169 743) - - (6 121) (191 338)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 711 902 1 193 728 122 302 67 252 284 317 3 379 501
Wartość bilansowa netto na koniec okresu  1 673 081 1 198 642 99 207 48 114 251 939 3 270 983

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Oprogramowanie Wartość firmy nabytaw wyniku połączeniajednostekgospodarczych (w tym wartość firmyjednostekzależnych) Przyszłe zyski z zawartych umów ubezpieczeniowych Relacje z klientami Inne, w tymnakłady Ogółem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 3 355 468 347 312 - - 372 625 4 075 405
Zwiększenia, w tym: 64 954 1 021 074 140 555 86 499 368 145 1 681 227
objęcie kontrolą jednostek zależnych 40 646 1 021 074 140 555 86 499 9 324 1 298 098
nabycie 11 927 - - - 357 722 369 649
inne 12 381 - - - 1 099 13 480
Zmniejszenia, w tym: (26 239) (56 426) - - (5 623) (88 288)
sprzedaż i likwidacja (1 248) - - - (237) (1 485)
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (1 126) (56 426) - - (710) (58 262)
różnice kursowe (16 348) - - - (249) (16 597)
inne (7 517) - - - (4 427) (11 944)
Transfery z nakładów na oprogramowanie 305 779 - - - (305 779) -
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 3 699 962 1 311 960 140 555 86 499 429 368 5 668 344
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 576 520) - - - (115 652) (1 692 172)
Zwiększenia, w tym: (406 624) - (18 253) (19 247) (24 314) (468 438)
objęcie kontrolą jednostek zależnych (32 782) - - - (7 582) (40 364)
amortyzacja okresu (373 395) - (18 253) (19 247) (16 719) (427 614)
inne (447) - - - (13) (460)
Zmniejszenia, w tym: 10 457 - - - 1 036 11 493
sprzedaż i likwidacja 203 - - - 228 431
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 843 - - - 507 1 350
różnice kursowe 6 958 - - - 23 6 981
inne 2 453 - - - 278 2 731
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 972 687) - (18 253) (19 247) (138 930) (2 149 117)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (15 373) (128 462) - - (9 176) (153 011)
Zwiększenia, w tym: - (40 271) - - (796) (41 067)
utworzenie w okresie - (40 271) - - (796) (41 067)
Zmniejszenia, w tym: - 50 501 - - 3 851 54 352
rozwiązanie w okresie - - - - 3 851 3 851
klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - 50 501 - - - 50 501
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (15 373) (118 232) - - (6 121) (139 726)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 763 575 218 850 - - 247 797 2 230 222
Wartość bilansowa netto na koniec okresu  1 711 902 1 193 728 122 302 67 252 284 317 3 379 501

Istotną wartością niematerialną z punktu widzenia Grupy Kapitałowej są nakłady poniesione na Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). Łączna wartość nakładów poniesionych na ZSI w latach 2005–2015 wyniosła 1 185 473 tysięcy PLN. Wartość bilansowa netto ZSI na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 717 414 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 735 623 tysiące PLN). Przewidywany okres eksploatacji systemu został określony na 17 lat. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostały okres użytkowania wynosi 8 lat.

W pozycji „Inne, w tym nakłady” na dzień 31 grudnia 2015 roku było ujęte m.in. prawo do zarządzania funduszem z tytułu nabycia OFE POLSAT w 2015 roku w kwocie 47 296 tysięcy PLN netto (w 2014 roku: w kwocie 50 630 tysięcy PLN netto).

W 2015 roku Grupa Kapitałowa nie wytworzyła patentów i licencji (w 2014 roku wytworzyła patenty i licencje we własnym zakresie w kwocie 1 404 tysiące PLN). W 2015 roku Grupa Kapitałowa poniosła nakłady inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 787 252 tysięcy PLN (w 2014 roku w kwocie 716 620 tysięcy PLN).

W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dnia 31 grudnia 2014 roku nie występowały ograniczenia prawa dotyczące tytułu prawnego Grupy Kapitałowej do wartości niematerialnych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Wartość firmy

Wartość firmy netto 31.12.2015 31.12.2014
Spółki Nordea Polska               985 221                    985 221
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA               149 564                    149 564
PKO BP BANKOWY PTE SA                  51 158 51 158
Qualia 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Wilanów Sp.k.*                   4 914                              -  
Wartość firmy związana z aktywami przejętymi od spółki
Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o.
                  7 785 7 785
Razem            1 198 642                 1 193 728

* Na dzień 31 grudnia 2014 roku aktywa spółki Qualia Development Sp. z o.o były wykazywane w pozycji aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła obligatoryjne testy na utratę wartości firmy zgodnie z modelami opracowanymi na podstawie wytycznych zawartych w MSR 36 z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych aktywów i działalności poszczególnych spółek.

Grupa przeprowadziła obligatoryjny test na utratę wartości firmy powstałej z nabycia Nordea Bank Polska SA, zgodnie z modelem opracowanym na podstawie wytycznych zawartych w MSR 36.         

Test na utratę wartości przeprowadza się poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) z ich wartością odzyskiwalną.

Wyróżniono dwa CGU, do którego przypisano wartość firmy powstałej z nabycia Nordea Bank Polska SA – detaliczny i korporacyjny.

Wartość odzyskiwalna szacowana jest na podstawie wartości użytkowej CGU. Wartość użytkowa to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych za okres 10 lat z uwzględnieniem wartości rezydualnej CGU. Wartość rezydualna CGU została skalkulowana poprzez ekstrapolację projekcji przepływów pieniężnych poza okres prognozy, przy zastosowaniu stopy wzrostu przyjętej na poziomie 1,5%. Prognozy przepływów pieniężnych opierają się na założeniach zawartych w planie finansowym dla Banku na 2016 rok. Do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta w wysokości 7,6%, uwzględniającą stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko.

Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazał nadwyżkę wartości odzyskiwalnej nad wartością bilansową poszczególnych CGU i w związku z tym nie stwierdzono utraty wartości CGU.

Pozostała wartość firmy powstała z tytułu nabycia spółek Nordea Polska dotyczy nabycia spółki „Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń” SA (obecnie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA) oraz nabycia spółki Nordea Finance Polska SA. Wartość ta została przypisana do segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego – ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne są odpowiednio: cała spółka PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz cała spółka PKO Leasing SA (jako jednostka bezpośrednio nadrzędna, która w ramach połączenia przejęła aktywa spółki Nordea Finance Polska SA).

Test na utratę wartości spółki PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA został opracowany w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów dla PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Przyszłe przepływy pieniężne oszacowano na podstawie przygotowanej przez Spółkę 10-letniej prognozy finansowej.

Test na utratę wartości spółki PKO Leasing SA został przeprowadzony w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych za 5 lat z uwzględnieniem wygaszania działalności po tym okresie, opracowanych na podstawie projekcji finansowych Spółki.

Test na utratę wartości firmy powstałej z nabycia spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA został przeprowadzony w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów dla PKO Banku Polskiego SA, przygotowanych przez kierownictwo Spółki na podstawie 3-letniej prognozy finansowej. Test uwzględnia 2 warianty przepływów finansowych: samą dywidendę oraz dywidendę i opłatę dystrybucyjną za sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w sieci PKO Banku Polskiego SA, przy czym w obu przypadkach uwzględniona jest wartość rezydualna.

Test na utratę wartości firmy spółki PKO BP BANKOWY PTE SA został przeprowadzony z wykorzystaniem metody embedded value, według której ustalono wartość użytkową akcji Spółki. Kluczowymi parametrami determinującymi wartość firmy na dzień 31 grudnia 2015 roku były założenia związane z wprowadzoną od 1 lutego 2014 roku reformą systemu emerytalnego, a w szczególności: transfer w dniu 3 lutego 2014 roku 51,5% aktywów OFE do ZUS, dobrowolność kontynuacji odprowadzania części składki emerytalnej do OFE, mechanizm suwaka emerytalnego oraz obniżana opłata od składki. Model posiada horyzont czasowy do 2066 roku.

Test na utratę wartości firmy związanej z aktywami przejętymi od spółki Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. został przeprowadzony w oparciu o wycenę wartości godziwej przejętej nieruchomości jako ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego wartość firmy została przypisana.

Wyżej wymienione testy nie wykazały konieczności tworzenia odpisów.

Jednocześnie w 2015 roku, konsekwentnie jak w latach ubiegłych, rozpoznano odpis z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia udziałów spółki Qualia 2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k. w wysokości 1 010 tysięcy PLN., tj. proporcjonalnie do zbytej części ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których wartość firmy została przypisana.