36. Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

  31.12.2015 31.12.2014
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe 114 597 176 441
Zobowiązania z tytułu kontraktów inwestycyjnych ubezpieczyciela w podziale na: 2 285 896 2 503 281
Produkty strukturyzowane 37 051 252 184
Polisolokaty 2 788 3 732
Ubezpieczeniowe produkty finansowe Unit-Linked 2 246 057 2 247 365
Razem 2 400 493 2 679 722

Większość produktów ubezpieczeniowych należy do grupy produktów inwestycyjnych, gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający. Szczegółowy opis dotyczący ryzyka na działalności ubezpieczeniowej znajduje się w nocie 71 „Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym”.

  31.12.2015 31.12.2014
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej brutto, w tym:    
Rezerwy w ubezpieczeniach na życie 110 239 188 099
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 85 504 67 316
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 2 088 955 2 284 839
Rezerwy składek i rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego 115 992 138 909
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 48 691
Pozostałe rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe określone w statucie - 1
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej brutto, razem  2 400 738 2 679 855
Na udziale reasekuratora (245) (133)
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej netto  2 400 493 2 679 722