34. Zobowiązania wobec banków

  31.12.2015 31.12.2014
Otrzymane kredyty i pożyczki, w tym: 16 418 082 17 643 643
Nordea Bank AB (publ)* 16 371 687 14 927 552
Depozyty banków 1 168 407 823 815
Rachunki bieżące 473 738 609 836
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 197 023 299 530
Inne depozyty z rynku pieniężnego 31 547 17 658
Razem 18 288 797 19 394 482

* Finansowanie portfela kredytów nabytych w transakcji fuzji z Nordea Bank Polska