32. Inne aktywa

  31.12.2015 31.12.2014
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart 384 342 267 879
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 264 331 230 388
Należności od odbiorców 149 962 122 922
Rozliczenie instrumentów finansowych 178 687 191 950
Należności z tytułu innych operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi 8 790 100 030
Aktywa do zbycia 178 146 170 194
Należności od budżetu z tytułu prowadzonej przez Bank dystrybucji opłaty sądowej 10 191 10 588
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 140 369 9 995
Należności z tytułu nierozliczonych transakcji instrumentami pochodnymi 2 854 6 985
Inne* 93 105 110 501
Razem 1 410 777 1 221 432
w tym aktywa finansowe ** 875 195 710 349

* W pozycji „Inne” znajdują się m.in.: „Należności z zakresu gospodarki własnej”, „Należności z tytułu prowizji i opłat”, „Należności z tytułu kaucji i wadiów”.

**Do aktywów finansowych zaliczono wszystkie pozycje „Innych aktywów”, z wyjątkiem pozycji „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”, „Aktywa do zbycia” oraz „Inne”.