39. Pozostałe zobowiązania

  31.12.2015 31.12.2014
Koszty do zapłacenia 658 230 542 514
Przychody pobierane z góry 501 124 400 345
Inne zobowiązania (z tytułu): 2 196 816 2 011 744
zobowiązania z tytułu środków przekazanych przez BFG na rzecz wypłat dla deponentów SKOK w Wołominie - 356 461
rozliczenia międzybankowe 245 428 313 318
zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej 141 782 235 231
zobowiązania wobec dostawców 242 561 228 955
zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 484 925 228 550
rozliczenia instrumentów finansowych 135 549 139 971
rozliczenia publiczno-prawne 103 146 114 077
zobowiązania z tytułu działalności dewizowej 198 571 88 609
rozliczenie zakupu maszyn i urządzeń oraz materiałów, robót i usługdotyczących budowy środków trwałych i działalności inwestycyjnej 141 868 75 990
zobowiązania z tytułu kart płatniczych 11 517 33 344
zobowiązania z tytułu operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi 28 373 25 627
zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych 22 349 24 529
zobowiązania z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych z budżetu 18 662 18 603
zobowiązania z tytułu sprzedaży znaków wartościowych 10 989 10 059
zobowiązania DM z tytułu zapisów na akcje 306 549 -
pozostałe* 104 547 118 420
Razem 3 356 170 2 954 603
w tym zobowiązania finansowe ** 2 340 804 2 321 761

* Pozycja „pozostałe” obejmuje m.in. zobowiązania z tytułu kaucji i wadiów.

** Do zobowiązań finansowych zaliczono wszystkie pozycje „Pozostałych zobowiązań” z wyjątkiem pozycji „Przychody pobierane z góry”, „Rozliczenia publiczno-prawne”, „Zobowiązania DM z tytułu zapisów na akcje” oraz „Pozostałe”.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań, w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.