38. Zobowiązania podporządkowane

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Wartość nominalna w walucie Wartość nominalna w PLN Waluta Termin zapadalności/wykupu Stan zobowiązania w PLN
Obligacje podporządkowane 1 600 700 1 600 700 PLN 14.09.2022 1 616 619
Pożyczka podporządkowana 224 000 882 426 CHF 24.04.2022 882 544
Razem x 2 483 126 x x 2 499 163

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Wartość nominalna w walucie Wartość nominalna w PLN Waluta Termin zapadalności/wykupu Stan zobowiązania w PLN
Obligacje podporządkowane 1 600 700 1 600 700 PLN 14.09.2022 1 619 833
Pożyczka podporządkowana 224 000 780 013 CHF 24.04.2022 794 152
Razem x 2 380 713 x x 2 413 985

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank posiadał zobowiązania podporządkowane z tytułu:

  • emisji własnej przeprowadzonej 14 września 2012 roku obligacji podporządkowanych o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich papierów dłużnych z tego programu, w terminie 5 lat od daty emisji. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 600 700 tysięcy PLN. Środki uzyskane z nowej emisji zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku. 
  • pożyczki podporządkowanej przejętej przez PKO BP od Nordea Bank Polska SA o wartości nominalnej 224 000 tysiące CHF otrzymanej od Nordea Bank AB (publ) na podstawie umowy podpisanej w kwietniu 2012 roku z 10 letnim okresem wymagalności. Pożyczka jest zaliczana do funduszy uzupełniających Banku, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wydaną w dniu 27 grudnia 2012 roku.

Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych 2015 2014
Stan na początek okresu 2 413 985 1 620 857
Zwiększenia z tytułu: 168 033 870 178
połączenia jednostek - 783 583
różnic kursowych 111 744 13 410
odsetek naliczonych 56 204 73 062
inne 85 123
Zmniejszenia z tytułu: (82 855) (77 050)
spłaty odsetek (82 854) (76 569)
inne (1) (481)
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu  2 499 163 2 413 985