26. Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

  31.12.2015 31.12.2014
Dłużne papiery wartościowe    
emitowane przez Skarb Państwa: 210 330 233 358
emitowane przez Skarb Państwa USD 170 265 193 020
emitowane przez Skarb Państwa PLN 37 436 37 709
emitowane przez Skarb Państwa EUR 2 629 2 629
Razem 210 330 233 358

Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej 31.12.2015 31.12.2014
obligacje skarbowe PLN 37 436 36 717
obligacje skarbowe EUR (równowartość w PLN) 2 629 2 557
obligacje skarbowe USD (równowartość w PLN) 168 197 189 951

Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa: 31.12.2015 31.12.2014
  w Polsce 4,33% 5,17%
  na Ukrainie 10,16% 9,68%

Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności 2015 2014
Stan na początek okresu 233 358 38 005
Objęcie kontrolą spółki zależnej - 40 953
Zwiększenia 121 346 1 386 037
Zmniejszenia (wykup) (157 204) (1 263 970)
Różnice kursowe 12 830 32 333
Stan na koniec okresu 210 330 233 358

Dłużne papiery wartościowe w portfelu utrzymywanym do terminu zapadalności według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2015 roku do 1 miesiąca powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 rokudo 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dłużne papiery wartościowe            
emitowane przez Skarb Państwa 23 114 61 193 101 024 11 532 13 467 210 330
Razem 23 114 61 193 101 024 11 532 13 467 210 330

Dłużne papiery wartościowe w portfelu utrzymywanym do terminu zapadalności według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2014 roku do 1 miesiąca powyżej 3 miesięcydo 1 roku powyżej 1 rokudo 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dłużne papiery wartościowe          
emitowane przez Skarb Państwa 17 943 123 214 74 410 17 791 233 358
Razem 17 943 123 214 74 410 17 791 233 358